ຂ່າວເດັ່ນ

ທລຍ ໃຊ້ງົບ 80 ຕື້ກວ່າກີບ ແກ້ທຸກຍາກປະຊາຊົນເກືອບ 80 ພັນຄົນ ຢູ່ສາລະວັນ
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 15 ປີ ທີ່ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະປະ ກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ, ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຮ່ວມກັບພາກລັດຂະແໜງການ ຕ່າງໆ ແກ້ໄຂພື້ນຖານຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ຄຽງຄູ່ກັນກັບການໃຫ້ບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ຮູ້ຈັກວາງແຜນພັດ ທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ໂດຍປະຊາຊົນ ເອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຫ່າງ ໄກສອກຫຼີກ, ຊ່ຶງແຂວງສາລະວັນ ທລຍ ໄດ້ເຂົ້າມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ດຳເນີນໂຄງການນັບແຕ່ປີ 2005 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ (ແຕ່ຮອບວຽນທີ 3-16) ເປັນເວລາ 15 ປີ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນ 3 ເມືອງເປົ້າ ໝາຍ ຄື: ເມືອງຕຸ້ມລານ, ຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງສະໝ້ວຍມີທັງໝົດ 516 ໂຄງການໃຊ້ທຶນເຂົ້າໃສ່ 82 ຕື້ກວ່າກີບ.


ທ່ານ ສຸກສະໝອນ ແສງອາລຸນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບພັດທະນາຊຸມຊົນ ທລຍ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານມາຄະນະນຳກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ ຍາກຂັ້ນຕ່າງໆ ແລະພະນັກງານວິຊາການໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການປະສານງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບອົງການສາກົນເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ຂົນຂວາຍເອົາທຶນ, ນຳສະເໜີຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກ, ຄວາມຈຳເປັນ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອ ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂພື້ນຖານການດຳລົງ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ແຂວງສາ ລະວັນກໍ່ຄື 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງການບໍ ລິການດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ ຕິດພັນກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.ຜ່ານມາ ທລຍ ໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ 516 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 82,89 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນປະຊາຊົນໃນບ້ານທີ່ຮັບໂຄງການກໍ່ໄດ້ຕື່ນຕົວປະກອບ ສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງເຊັັ່ນ: ແຮງ ງານລວມ, ວັດສະດຸທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອື່ນໆ. ໂຄງການກວມເອົາຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນເມືອງຕະໂອ້ຍມີທັັງ ໝົົດ 199 ໂຄງການມູນຄ່າ 29,23 ຕື້ກວ່າກີບ, ເມືອງສະໝ້ວຍ ມີ 155 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 23,35 ຕື້ກວ່າກີບ, ເມືອງຕຸ້ມລານກວມ ເອົາ 144 ໂຄງການນຳໃຊ້ງົບຢູ່ 22,77 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະເມືອງສາ ລະວັນມີ 18 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 7 ຕື້ກວ່າກີບໄດ້ປະຕິບັດໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົົນໃນແຕ່ລະບ້ານ, ແຕ່ລະເມືອງແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງ ການ ແລະຈຳເປັນໃນການດຳລົງ ຊີວິດຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຂົງເຂດ ສາທາລະນະສຸກເຊັ່ນ: ສຸກສາລາ, ນໍ້າລິນ, ນໍ້າບາດານ ແລະອຸປະກອນການແພດ ກວມເອົາ 33%, ຂົງເຂດສຶກສາ ກວມເອົາ 24% ແລະຂົງເຂດໂຍທາ, ໄຟຟ້າ, ກະສິ ກຳກວມເອົາຈຳນວນໜຶ່ງ. ກອງ ທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ນອກ ຈາກຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນມາປັັບ ປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຫັນປ່ຽນຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລ້ວ ຍັງໄດ້ນຳພາປະຊາຊົນຮູ້ຈັກວາງແຜນພັັດທະນາບ້ານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະບົວລະບັດຮັກສາໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງຍາວນານ, ຊື່ງໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ການປະສານງານຂັ້ນບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະການສະແດງເຈດຈຳນົງຂອງປະຊາຊົນຍັງບໍ່ຫຼາຍ.ແຕ່ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຫັນປ່ຽນຫຼາຍດ້ານໂດຍສະເພາະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມີຄວາມເປັນເຈົ້າການຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີການວາງແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນ ດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສະແດງ ອອກໂດຍຫຼາຍບ້ານກາຍເປັນ ຕົວແບບໃນການຄຸ້ມຄອງຮັກສາ ໂຄງການຂອງທລຍ ເຊັ່ນ: ບ້ານ ພໍ່ຕັງເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະບ້ານອື່ນໆ, ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນເຮັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ເຂົ້າ ເຖິງການບໍລິການດ້ານຕ່າງໆໂດຍຜ່ານຂະບວນການພັດທະນາ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ທັງເປັນການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອຳ ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ.

ທ່ານ ສຸກສອນໝອນ ແສງອາລຸນ ຍັງກ່າວອີກວ່າ: ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ຊຶ່ງລ້ວນ ແຕ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນໂດຍກົງ ແລະມີພົນລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 78,66 ພັນຄົນກວມເອົາ 144 ບ້ານ ໃນເມືອງເປົ້າໝາຍນອກນັ້ນກໍ່ໄດ້ທົດລອງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດເອງຢູ່ໃນ 4 ບ້ານ, 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍໂດຍບໍ່ມີຜູ້ຮັບເໝົາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ມອບສິດທຸກຢ່າງໃຫ້ຊຸມຊົນບໍລິຫານຈັດການເອງເຊັ່ນ: ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ, ການບໍລິຫານງົບປະມານ ແລະການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງທີ່ສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ເຮັດປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍໄດ້ເສີມ, ມີບົດຮຽນ, ມີການຖ່າຍທອດສີມືແຮງງານສາມາດປະກອບອາຊີບເສີມໄດ້, ມີປະສົບການ ແລະໄດ້ກະຈາຍລາຍໄດ້ໄປສູ່ຄອບຄົວຜູ້ທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານ.

ຂຽນໂດຍ: ວິໄລວອນ ສິດທິໄຊ

ແບ່ງປັນເລື່ອງນີ້:

Post a Comment


ປະກາດ Pakaad: ຮຽນຮູ້, ແບ່ງປັນ, ສ້າງສັນສັງຄົມ
ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມແຟນເພຈ ປະກາດ Pakaad ເພື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້

ຫາກທ່ານພົບເຫັນຂໍ້ມູນຂ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຂ່າວຫາທີມງານປະກາດ ສາມາດສົ່ງໄປທາງຂໍ້ຄວາມ
 
Copyright © ປະກາດ Pakaad.