ຂ່າວເດັ່ນ

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ສະຫນັບສະຫນຸນທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ ເຄືອບໍລິສັດ ບາງກອກ ເຊັ້ນ ຮອສປິໂທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ກໍ່ສ້າງ ໂຮງຫມໍ ກະເສມລາດ ອິນເຕີເນຊັ້ນແນວ ວຽງຈັນ


ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ໄດ້ລົງນາມສະຫນັບສະຫນຸນທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ ເຄືອບໍລິສັດ  ບາງກອກ ເຊັ້ນ ຮອສປິໂທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຫມໍ ກະເສມລາດ  ອິນເຕີເນຊັ້ນແນວ ວຽງຈັນ ເພື່ອຕອກຍໍ້າການເປັນພັນທະມິດທາງທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວ 


ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ລົງນາມເປັນພັນທະມິດທາງທຸລະກິດເພື່ອໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ເຄືອ ບໍລິສັດ  ບາງກອກ ເຊັ້ນ ຮອສປິໂທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) (BCH) ຜູ້ປະກອບການ ກຸ່ມໂຮງຫມໍ ເວີເມດິຄໍ ກຸ່ມໂຮງຫມໍກະເສມລາດ ອິນເຕີເນຊັ້ນແນວ ກຸ່ມໂຮງຫມໍກະເສມລາດ ກຸ່ມໂຮງຫມໍ ກາລຸນເວດ ໂດຍການສະຫນັບສະຫນຸນທາງການເງິນສຳລັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ‘’ໂຮງຫມໍ ກະເສມລາດ  ອິນເຕີເນຊັ້ນແນວ ວຽງຈັນ’’ ເຊິ່ງຈະເປັນໂຮງຫມໍມາດຕະຖານສາກົນ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການທາງການແພດທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຂົງເຂດໃກ້ຄຽງ
ທ່ານ ພັດທະນະພົງ ຕັນສົມບູນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ເປີດເຜີຍວ່າເຄືອ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພັດທະນາ ແລະ ສະຫນັບສະຫນຸນ ການເຕີບໃຫຍ່ທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນພູມິພາກອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະ ປະເທດລາວ ເຊິ່ງທາງທະນາຄານໄດ້ເລັງເຫັນ ໂອກາດ ແລະ ສັກກະຍະພາບຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງໄວວາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງໃນຫລາຍໆພາກອຸດສາຫະກຳ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະຊາກອນໃນປະເທດມີກຳລັງຊື້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຊອກຫາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ສູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການທາງການແພດ ເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນທຸລະກິດສົ່ງເສີມຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດ, ເຊິ່ງລັດຖະບານລາວໄດ້ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງບໍລິການທາງການແພດທີ່ມີມາດຕະຖານເພີ່ມສູງຂຶ້ນຕາມອັດຕາການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນໃນອະນາຄົດ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປັດໃຈພື້ນຖານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນໄລຍະຍາວ
ຜ່ານມາ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ບັນລຸເປົ້າຫມາຍໃນການຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າ SME ເຊິ່ງທະນາຄານມີຄວາມຖະນັດໃນການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າກຸ່ມນີ້ເປັນຢ່າງດີ ນອກຈາກນັ້ນ ທະນາຄານຍັງສາມາດຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າໄປເຖິງກຸ່ມທຸລະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ພາກເອກກະຊົນທີ່ເປັນນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກລົງທຶນຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເກົາຫລີໃຕ້ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຄືນັກລົງທຶນຈາກປະເທດໄທ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພັນທະມິດທາງທຸລະກິດກັນຢູ່ແລ້ວ ນອກຈາກນັ້ນ ທະນາຄານມີຄວາມພ້ອມໃນການໃຫ້ບໍລິການຈັດການດ້ານການເງິນກັບກຸ່ມທຸລະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່ ໃນຮູບແບບຂອງ Supply Chain ລວມເຖິງບໍລິການພິເສດອື່ນໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທຸລະກຳທາງການເງິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແລະທີ່ຜ່ານມາໄວໆນີ້  ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ໄດ້ລົງນາມສັນຍາສະຫນັບສະຫນຸນທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ບາງກອກ ອິນເຕີເນຊັ້ນແນວ (ລາວ) ຈໍາກັດ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຍ່ອຍໃນເຄືອ BCH ສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຫມໍ ກະເສມລາດ  ອິນເຕີເນຊັ້ນແນວ ວຽງຈັນ, ໂດຍເຄືອ BCH ເປັນພັນທະມິດທາງທຸລະກິດກັບທະນາຄານມາເປັນເວລາດົນແລ້ວ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທະນາຄານມີຄວາມຕັ້ງໃຈວ່າການຮ່ວມມືກັບເຄືອ BCH ໃນຄັ້ງນີ້ ຈະນຳມາເຊິ່ງການພັດທະນາລະບົບສາທາລະນະສຸກໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມທຽບເທົ່າລະດັບສາກົນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວເປັນຫລັກຮສ ດຣ ສະເຫລີມ ຫານພານິດ ປະທານເຈົ້າຫນ້າທີ່ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ບາງກອກ ອິນເຕີເນຊັ້ນແນວ (ລາວ) ຈໍາກັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ   ການລົງທຶນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຫມໍ ກະເສມລາດ  ອິນເຕີເນຊັ້ນແນວ ວຽງຈັນ ໃນຄັ້ງນີ້ໃຊ້ງົບປະມານໃນການລົງທຶນປະມານ 70ລ້ານໂດລາ ໂດຍໃນ ໄລຍະ ທຳອິດ ຈະໃຊ້ງົບປະມານໃນການລົງທຶນປະມານ 50 ລ້ານໂດລາ ການລົງທຶນຂອງກຸ່ມໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອສອດຄ້ອງກັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຊຸມຊົນ ເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາກອນ ໂດຍທາງບໍລິສັດຕັ້ງໃຈທີ່ຈະນຳສະເຫນີບໍລິການທາງການແພດທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ ຄຸນນະພາບມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ ໂດຍບໍລິສັດ ຈະໃຫ້ບໍລິການພາຍໃຕ້ ແບຣນ ໂຮງຫມໍ ກະເສມລາດ ອິນເຕີເນຊັ້ນແນວ ຮອງຮັບກຸ່ມຄົນໄຂ້ທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ຄົນໄຂ້ສັນຊາດລາວ ຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ານ ພັດທະນະພົງ ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ທະນາຄານມີຄວາມຍີນດີທີ່ໄດ້ຮ່ວມເປັນສ່ວນຫນຶ່ງໃນການສະຫນັບສະຫນຸນໃຫ້ເຄືອ BCH ເຊິ່ງເປັນຜູ້ປະກອບການໂຮງຫມໍເອກກະຊົນແຖວຫນ້າໃນປະເທດໄທ ແລະ ໄດ້ບັນລຸຕາມວິໄສທັດອົງກອນໃນເຄືອຂ່າຍການໃຫ້ບໍລິການທາງການແພດໃຫ້ແກ່ພູມິພາກອາຊີ ໂດຍທະນາຄານມີຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນສັກກະຍະພາບ ປະສົບການ ແລະ ຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ທີມງານ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າການຂະຫຍາຍກິດຈະການໄປສູ່ຕ່າງປະເທດຈະດຳເນີນໄປຢ່າງລາບລື່ນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງການຮ່ວມມືທາງທຸລະກິດໃນຄັ້ງນີ້ ນັບວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານທີ່ຈະເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນອາຊີຕື່ມອີກບໍລິສັດ ບາງກອກ ເຊັ້ນ ອິນເຕີເນຊັ້ນແນວ (ລາວ) ຈຳກັດ ເປັນວິສາຫະກິດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ບາງກອກ ເຊັ້ນ ຮອສປິໂທ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ນັກທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ດູແລຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ສປປ ລາວ ບໍລິສັດ ຈະດຳເນີນ ທຸລະກິດການໃຫ້ບໍລິການທາງການແພດ ພາຍໃຕ້ຊື່ ‘’ໂຮງຫມໍ ກະເສມລາດ  ອິນເຕີເນຊັ້ນແນວ ວຽງຈັນ’’ ເຊິ່ງມີ 254 ຕຽງ ຫ້ອງກວດ 38 ຫ້ອງ ຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຈະພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ ໃນປີ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປປະຈຸບັນ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ໄດ້ຈົດທະບຽນເປັນທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມີຢູ່ 2 ສາຂາ ເຊິ່ງມີ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ຖະຫນົນລ້ານຊ້າງ ແລະ ສາຂາບ້ານໂພນສີນວນ ນອກຈາກນີ້ ທາງທະນາຄານຍັງມີເຄືອຂ່າຍໃຫ້ບໍລິການໃນຕ່າງປະເທດ ໃນກຸ່ມປະເທດ AEC+3 ເຊິ່ງມີ 7 ສາຂາ ມີ ສາຂາເສີນເຈີ້ນ ສາຂາຍ່ອຍຫລົງກັ່ງ ສາຂາເສິງຕູ ສາຂາຮ່ອງກົງ ສາຂາຊ່ຽງໄຮ້ ສາຂາກຸງພະນົມເປນ ແລະ ສາຂາຫມູ່ເກາະເຄແມນ ລວມໄປເຖິງສຳນັກງານຕົວແທນ 6 ບ່ອນ ມີ ສຳນັກງານຕົວແທນປັກກິ່ງ ສຳນັກງານຕົວແທນຄຸນຫມິງ ສຳນັກງານຕົວແທນຍ່າງກຸ້ງ ສຳນັກງານຕົວແທນຮ່າໂນ່ຍ ສຳນັກງານຕົວແທນໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ສຳນັກງານຕົວແທນໂຕກຽວ


_______
ປະກາດ Pakaad: ຮຽນຮູ້, ແບ່ງປັນ, ສ້າງສັນສັງຄົມ
ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມແຟນເພຈ ປະກາດ Pakaad ເພື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້

ຫາກທ່ານພົບເຫັນຂໍ້ມູນຂ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຂ່າວຫາທີມງານປະກາດ
ສາມາດສົ່ງໄປທາງຂໍ້ຄວາມ ໄປທີ່ m.me/Pakaad

ພິເສດ: ເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ທີມງານພວກເຮົາ ພຽງແຕ່ທ່ານກົດອ່ານໂຄສະນາ ທີ່ປະກົດຢູ່ດ້ານລຸ່ມ
ແບ່ງປັນເລື່ອງນີ້:

Post a Comment


ປະກາດ Pakaad: ຮຽນຮູ້, ແບ່ງປັນ, ສ້າງສັນສັງຄົມ
ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມແຟນເພຈ ປະກາດ Pakaad ເພື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້

ຫາກທ່ານພົບເຫັນຂໍ້ມູນຂ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຂ່າວຫາທີມງານປະກາດ ສາມາດສົ່ງໄປທາງຂໍ້ຄວາມດ້ານລຸ່ມພິເສດ: ເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ທີມງານພວກເຮົາ ຢ່າລືມແບ່ງປັນ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນດ້ວຍ

 
Copyright © ປະກາດ Pakaad.