Header Ads

ເຄັດບໍ່ລັບວີທີຮັກສາຮອຍແຕກລາຍຫຼັງເກີດໃຫ້ກັບມານຽນກະຊັບຢ່າງໄດ້ຜົນເຄັດບໍ່ລັບວີທີຮັກສາຮອຍແຕກລາຍຫຼັງເກີດໃຫ້ກັບມານຽນກະຊັບຢ່າງໄດ້ຜົນ
. ໃນຂະນະແມ່ຖືພາຜິວໜັງຂອງແມ່ຖືພາມີການປ່ຽນແປງເປັນລັກສະນະ ເປັນຮອຍບຸມບາງໆສີບົວແດງຫຼືສີມ່ວງເທີງຜິວໜັງ ມັກເປັນບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ ສະໂພກ ເຕົ້ານົມແລະກົກຂາເກີດ ຈາກຈາກຜິວໜັງມີການຍືດຂະຫຍາຍຈາກມົດລູກທີມີຂະໜາດໃຫຍຍ່ຂື້ນ  ເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງຄໍລາເຈນ ແລະ ເສັ້ນໃຍອີລາສະຕິນ
ແມ່ຖືພາຈະເລີ່ມມີຮອຍແຕກລາຍມັກເກີດໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງການຖືພາ
ັງນັ້ນການໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເພື່ອບັນເທົາອາການຜິວແຫ້ງ
ດວ້ຍຜະລິດຕະພັນທີໄດ້ມາດຕະຖານຈື່ງເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນການເບີ່ງແຍງຜິວຂອງແມ່ຖືພາ
ໂດຍສະເພາະຜະລິດຕະພັນທີມີສ່ວນປະສົມຈາກສານສະກັດທໍາມະຊາດເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນຊື່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການແພ້ ຫຼື ລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ຜິວຂອງແມ່ຖືພາຊື່ງມັກມີພາວະແພ້ ຕໍ່ສີ່ງຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳມາທາ ຕ້ອງແມ່ມາຈາກສານສະກັດຈາກທຳມະຊາດຈະດີຕໍ່ແມ່ລູກອ່ອນ ເພາະຈະບໍ່ມີສານເຄມີ ຮຸນແຮງ 
ໂດຍສະເພາະຮູບແບບນໍ້າມັນທາຜິວຈະປ້ອງກັນການລະເຫີຍ ຂອງນໍ້າມັນອອກຈາກຜິວໄດ້ດີທີສຸດອີກ
ທັງຍັງນໍາພາສານສະກັດສໍາຄັນຊືມລຶກເຂົ້າສູ່ຜິວສໍາລັບ 
ການໃຊ້ນໍ້າມັນທາຜິວຫຼາຍທີສຸດແມ່ນຊ່ວງຫຼັງອາບນໍ້
ເພາະຜິວຍັງມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂຶ້ນການໃຊ້ໃນຊ່ວງນີ້ຈະກັກເກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄວ້ທີຜິວໃຊ້ທັນທີ
ຫຼັງເຊັດໂຕໝາດໆ
ຂໍຂອບໃຈທີ່ອ່ານ
ຫວັງຢ່າງຍີ່ງຄວາມຮູ້ນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ 

________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ


No comments

Powered by Blogger.