Header Ads

ການສ້າງວິໄນໃຫ້ເດັກຕ້ອງແຕ່ຍັງນ້ອຍນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ດີ ຫລື ບໍ່?


ການລ້ຽງລູກໃຫ້ດີນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ແຕ່ ກໍ່ບໍ່ເຫນືອບາກກວ່າແຮງສຳຫລັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທັງຫລາຍ 
ການລ້ຽງລູກຕ້ອງລ້ຽງແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ
ໂດຍການສ້າງວິໄນໃນທາງທີ່ດີ(Positive Discipline) 
ການເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍເກີນໄປ ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ການຄາດຫວັງຫຼາຍເກີນໄປ
ການລົງໂທດທີ່ຮຸນແຮງເກີນກວ່າເຫດ ໆລໆ ສິ່ງເລົ່ານີ້ລ້ວນເປັນ “ຍາພິດ” 
ທີ່ ທໍາຮ້າຍຈິດໃຈ ທໍາລາຍການເຕີບໃຫຍ່ທີ່ດີງາມຂອງລູກທີ່ລະໜ້ອຍ 
ພຶດຕິກໍາບາງຍ່າງຂອງພໍ່ແມ່ອາດທໍາຮ້າຍລູກ ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ 
ບາງທີ່ພໍ່ແມ່ອາດບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າສິ່ງທີ່ເວົ້າ ສິ່ງທີ່ເຮັດ ຫຼືສະແດງອອກຕໍ່ໜ້າລູກນັ້ນ 
ກາຍເປັນພຶດຕິກໍາທໍາຮ້າຍຈິດໃຈເມື່ອເກີດຂື້ນຫຼາຍຄັ້ງກໍສົ່ງຜົນຕໍ່ບຸກຄະລິກຂອງລູກນ້ອຍ 
ການ ການອົບຮົມສັ່ງສອນ ແລະການປູກຝັງວິໄນ ເພື່ອໃຫ້ເດັກມີພຶດຕິກໍາທີ່ເໝາະສົມ ເຄົາລົບກົດລະບຽບໃນສັງຄົມ ໂດຍການເນັ້ນພຶດຕິກໍາທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ພັດທະນາທາງດ້ານອາລົມ ແລະສັງຄົມຂອງເດັກເປັນສໍາຄັນ.
ການລ້ຽງລູກຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈເດັກໃຫ້ຫລາຍ ແລະ ຕ້ອງໃຈເຢັນເປັນສຳຄັນ________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

No comments

Powered by Blogger.