Header Ads

ວິທີລົດຫນ້າທ້ອງແບບໃຜກໍ່ເຮັດໄດ້
ທ່າຫຼຸດຫນ້າທ້ອງ
• ວີທີຈັດການໜ້າທ້ອງໃຫ້ແບນລຽບມີນຳກັນຫຼາຍວີທີທັງເລືອກກີນອາຫານແລະການອອກກຳລັງກາຍຄວບຄູ່ກັນໄປນຳທ່າບໍລິຫານກ້າມເນື້ອໜ້າທ້ອງທີເຮົາຊວນແມ່ມາຫຼຸດພຸ່ງໜ້າທ້ອງໃນມື້ນີ້ຄືທ່າ plank ຊື່ງເປັນເລີ່ມທີນີຍົມສຳຫຼັບແມ່ຍີງທີຮັກສຸຂະພາບເພາະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທ້ອງກະຊັບແລະຟິດເຮັດໄດ້ງ່າຍຫຼາຍ
• ເລີ່ມຕົ້ນດວ້ຍການນອນຄວ້ຳໜ້າຊັນຫົວເຂົ່າແລະຂໍ້ສອກໂດຍທີສອກຈະກວ້າງສະເໝີບ່າໄຫຼ່ແລະຫົວເຂົ່າກໍ່ແຍກອອກໃຫ້ໄດ້ລະດັບບ່າໄຫຼ່
• ຫຼັງຈາກຈັດທ່າເລີ່ມຕົ້ນທີຖຶກຕ້ອງແລ້ວຄ່ອຍໆຍົກຫົວເຂົ່າວິດພຶ້ນແລະຊັນສອກຮັບນ້ຳໜັກໂຕໂດຍໃຊ້ປາຍຕີນຮັບນ້ຳໜັກຮ່ວມກັບຂໍ້ສອກນຳ
• ຍຽດໂຕຂື້ນໃຫ້ຊື່ຫ້າມບໍ່ໃຫຫົວເຂົ່າງໍ້ຊ່ວງທ້າຍລຳໂຕບໍ່ຕົກລົງຕ່ຳໃຫ້ສະເໝີກັບຊ່ວງຫຼັງໄວ້
• ຈາກນັ້ນເກງກ້າມເນື້ອໜ້າທ້ອງ ກົກແຂນ ກົກຂາຮັບນ້ຳໜັກໂຕເອງພະຍາຍາມຮຮັກສາທ່ານີ້ໄວ້ໃຫ້ດົນທີສຸດທຳອິດຕັ້ງເປົ້າຄ້າງໄວ້ຈັກ 30 ນາທີຫາຍໃຈເຂົ້່ອອກເລິກໆຫາກຮ່າງກາຍແຂງແຮງແລະຢູໂຕຂຶ້ນກໍ່ສາມາດເພີ່ມເວລາຂື້ນໄດ້
ຂໍຂອບໃຈທີ່ອ່ານ
ຫວັງຢ່າງຍີ່ງຄວາມຮູ້ນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ຄົນທີທ່ານຮັກ________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

No comments

Powered by Blogger.