ຂ່າວເດັ່ນ

ຈະແກ້ໄຂແນວໃດ? ເມື່ອຄົນໃກ້ໂຕເຮົາເກີດອາການສະມັກອາການສະມັກ ມັກເກີດຈາກອາຫານ ຫຼື ສິ່ງໃດໜຶ່ງຫຼົງເຂົ້າໄປໃນຫຼອດລົມ ຫຼື ທາງເດີນຫາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະມັກບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ ຫຼື ຫາຍໃຈໄດ້ ເຊິ່ງຫາກຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ທັນອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖີງຊີວິດໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຜູ້ອາຍຸສູງ.

.ວັນນີ້ ຄໍລໍ່າ ສູຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ ໄດ້ນໍາເອົາບົດຄວາມຂອງຕ່າງປະເທດມາເລົ່າສູ່ກັນຟັງ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖີງວິທີປະຕິບັດ ແລະ ວິທີຮັບມືເມື່ອມີຄົນໃນຄອບຄົວເກີດອາການສະມັກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈົນເຖີງຂັ້ນຮຸນແຮງ.
ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ອັນຕະລາຍຂອງການສະມັກ ມີດັ່ງນີ້:
§  ຕໍາແໜ່ງທີ່ເກີດການອັດຕັນໃນເວລາສະມັກເຊັ່ນ: ເກີດການອັດຕັນເໜືອບໍລິເວນສາຍສຽງ ສິ່ງທີ່ອັດຕັນກໍ່ຈະຫຼຸດອອກໄດ້ງ່າຍກວ່າບໍລິເວນທີ່ຕໍ່າກວ່າ
§  ຫາກຂະໜາດຂອງສິ່ງທີ່ໄປອັດຕັນມີຂະໜາດໃຫ່ຍຫຼາຍກໍ່ຈະຫຼຸດອອກໄດ້ຍາກ
§  ຖ້າເປັນການອັດຕັນພຽງບາງສ່ວນ ສິ່ງທີ່ເຂົ້າໄປອັດກໍ່ຈະຫຼຸດອອກມາໄດ້ງ່າຍກວ່າ
§  ໄລຍະເວລາທີ່ມີການອັດຕັນ ຫາກດົນເກີນໄປກໍ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກສິ່ງອັດຕັນຈະເຮັດໃຫ້ເຍື່ອທໍ່ທາງເດີນຫາຍໃຈມີອາການບວມ ແລະ ກຶງ.

ອາການຂອງຄົນສະມັກທີ່ສັງເກດໄດ້:
§  ຜູ້ທີ່ສະມັກ ມັກຈະໃຊ້ມືໄປຈັບທີ່ຄໍຂອງຕົນເອງ
§  ຜູ້ທີ່ສະມັກ ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ໄອ ຫຼື ຫາຍໃຈບໍ່ໄດ້
§  ຜູ້ທີ່ສະມັກ ບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້
§  ຜູ້ທີ່ສະມັກ ບໍ່ສາມາດໄອ ເພື່ອໃຫ້ອາຫານ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຄາຄໍອອກມາໄດ້
§  ຮີມສົບ ແລະ ໜ້າປ່ຽນສີ
§  ໃນທີ່ສຸດ ຜູ້ທີ່ສະມັກຈະໝົດສະຕິ ແລະ ເປັນລົມ
ການສະມັກນັ້ນເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກມີສິ່ງກີດຂວາງທາງເດີນຫາຍໃຈ ຫຼື ຫຼອດລົມ ແລະ ມັັກເປັນສາເຫດຂອງການຕາຍທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍໆ ດັ່ງນັ້ນ ການຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ສະມັກແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຜູ້ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຈະຕ້ອງຮູ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ສະມັກ ໂດຍມີວິທີການເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
…….ຫາກຜູ້ທີ່ສະມັກບໍ່ສາມາດໄອໄດ້ເອງ ຫຼື ໄດ້ພະຍາຍາມໄອແລ້ວແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ ຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການຄວນຕົບແຮງໆທີ່ບໍລິເວນຫຼັງຂອງຜູ້ສະມັກ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການໄອ ຄວນເຮັດຊໍ້າ 5 ຄັ້ງ ຫາກສິ່ງທີ່ຄາຄໍຍັງບໍ່ອອກມາໝົດ ວິທີ  Heimlich Maneuver ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນຜູ້ໃຫ່ຍ ຫຼື ເດັກທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 1 ຂວບຂຶ້ນໄປ:

  1.     ໃຫ້ຜູ້ສະມັກຢືນຂຶ້ນ
  2.    ຢືນທາງຫຼັງຜູ້ສະມັກໂດຍໃຫ້ຂາເບື້ອງໜຶ່ງຢູ່ລະຫວ່າງຂາທັງສອງເບື້ອງຂອງຜູ້ສະມັກ ເພື່ອຊູຜູ້ສະມັກໃນກໍລະນີໝົດສະຕິ
3. ຄວນແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສະມັກຊາບວ່າ ພວມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
4.
ໃຊ້ແຂນທັງສອງເບື້ອງໂອບຮອບແອວຜູ້ສະມັກ ຄວນລະວັງຢ່າໃຫ້ແຂນຢູ່ບໍລິເວນກະດູກຂ້າງ ເນື່ອງຈາກອາດຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ດູກຂ້າງຫັກໄດ້
5. ກໍາມືຂ້າງໜຶ່ງ ໂດຍໃຫ້ນີ້ວໂປ້ຢູ່ຕິດກັບໂຕຜູ້ສະມັກ ໃນບໍລິເວນທີ່ເໜືອສາຍບືຂຶ້ນມາໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ຢູ່ໃຕ້ຂໍ້ຕໍ່ກະດູກແຜງໜ້າເອິກ

6. ໃຊ້ມືອີກເບື້ອງໜຶ່ງຈັບເບື້ອງທີ່ກໍາເອົາໄວ້
7. ອອກແຮງດັນມືທີ່ກໍາໄວ້ຂຶ້ນມາທາງເທິງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຄວນອອກແຮງໃຫ້ຫຼາຍພໍທີ່ຈະດັນສິ່ງທີ່ຄາຄໍຢູ່ໃຫ້ອອກມາ
8. ໃນການອອກແຮງດັນນັ້ນ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກະບັງລົມດັນໃຫ້ອາກາດອອກມາຈາກປອດຂອງຜູ້ສະມັກ ເຮັດໃຫ້ເກີດລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັບໄອ
9.
ອອກແຮງຊູຜູ້ສະມັກເອົາໄວ້ ເນື່ອງຈາກຜູ້ສະມັກອາດໝົດສະຕິ ຫາກການຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ໄດ້ຜົນ
10.
ຄວນເຮັດຊໍ້າໄດ້ເຖິງ 5 ຄັ້ງ ຫາກບໍ່ໄດ້ຜົນຕ້ອງຮີບທໍາການກູ້ຊີບທັນທີ ແລະ ຄວນຮຽກລົດໂຮງໝໍໂດຍດ່ວນ
ຂໍ້ຄວນລະວັງ
§  ບໍ່ຄວນໃຊ້ວິທີ  Heimlich maneuver ຫາກບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເປັນການສະມັກ
§  ໃນກໍລິນີທີ່ຜູ້ສະມັກໝົດສະຕິໄປແລ້ວ ຄວນຮຽກລົດໂຮງໝໍໂດຍດ່ວນ ແລະ ເລີ່ມທໍາການກູ້ຊີວິດ CPR ເປົ່າປາກ ປໍ້າຫົວໃຈ ຫາກມີອາການຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນທັນທີ
§  ກໍລະນີເປັນຍິງຕັ້ງທ້ອງ ແລະ ຄົນຕຸ້ຍ ສາມາດໃຊ້ວິທີ Heimlich maneuver ໂດຍໃຊ້ກໍາປັ້ນກົດໜ້າທ້ອງບໍລິເວນໃຕ້ລີ້ນປີ່ ພ້ອມກັບການຕົບ ຫຼື ຊັດຫຼັງແຮງໆພໍທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມແຮງດັນໃນຊ່ອງເອິກ ແລະ ທາງເດີນຫາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ອັດຕັນນັ້ນຖືກຂັບອອກມາໄດ້ ແລະ ຄວນເຮັດຊໍ້າຖ້າສິ່ງອັດຕັນຍັງບໍ່ຫຼຸດອອກມາ
ສໍາລັບໃນກໍລະນີທີ່ເກີດກັບເດັກນ້ອຍ ມີຂໍ້ແນະນໍາງ່າຍໆດັ່ງນີ້:

§  ວາງເດັກຂວໍ້າລົງເທິງແຂນ ແລະ ວາງແຂນນັ້ນລົງເທິງໜ້າຕັກ ໃຫ້ຫົວຂອງເດັກຢູ່ຕໍ່າ ຫຼື ດ່ອຍລົງ
§  ເຄາະຫຼັງ 5 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ແຖວຫວ່າງກາງກະດູກປີກທັງສອງຂ້າງ (ກາງສັນຫຼັງຂ້ອນເມືອທາງເທິງ)
§  ພິກເດັກໃຫ້ຫງາຍເທິງແຂນອີກຂ້າງໜຶ່ງເຊິ່ງວາງໄວ້ເທິງໜ້າຕັກ, ໃຫ້ຫົວດ່ອຍຄືເກົ່າ ແລ້ວກົດໜ້າເອິກໂດຍໃຊ້ສອງນິ້ວກົດເທິງກະດູກໜ້າເອິກໃນຕໍາແໜ່ງເທິງຫົວນົມທັງສອງເບື້ອງລົງມາໜຶ່ງຝາມື
§  ເຮັດຊໍ້າອີກຈົນກວ່າສິ່ງທີ່ອັດຕັນຈະຫຼຸດອອກມາ ຫຼື ຈົນເດັກໝົດສະຕິ ຫາກເດັກໝົດສະຕິໃຫ້ທໍາການປະເມີນການຫາຍໃຈ ການເຕັ້ນກໍາມະຈອນ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອການຫາຍໃຈ ສະຫຼັບກັບການເຄາະຫຼັງ ແລະ ກົດໜ້າເອິກ

ອາການສະມັກ ເຖິງວ່າບາງເທື່ອຈະຖືເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ ແຕ່ຖ້າມີອາການຮຸນແຮງ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວິທີຮັບມື ອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້.

 ຂອບໃຂທີ່ມາ:  www.vtetoday.la
________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ແບ່ງປັນເລື່ອງນີ້:

Post a Comment


ປະກາດ Pakaad: ຮຽນຮູ້, ແບ່ງປັນ, ສ້າງສັນສັງຄົມ
ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມແຟນເພຈ ປະກາດ Pakaad ເພື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້

ຫາກທ່ານພົບເຫັນຂໍ້ມູນຂ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຂ່າວຫາທີມງານປະກາດ ສາມາດສົ່ງໄປທາງຂໍ້ຄວາມ
 
Copyright © ປະກາດ Pakaad.