Header Ads

ປະກາດ..!! ຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ຄ່າຫນ່ວຍກິດຮຽນໃນແຕ່ລະຫລັກສູດ ປີ 1 ສົກສຶກສາ 2017-2018
ສຳລັບບັນດາ ນັກຮຽນ ທີ່ ເສັງຜ່ານເຂົ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງການທີ່ຈະມາ ລົງທະບຽນ ສະນັ້ນ ນີ້ແມ່ນ ຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ຄ່າຫນ່ວຍກິດຮຽນໃນແຕ່ລະຫລັກສູດ ປີ 1 ສຳລັບ ລະບົບຈ່າຍຄ່າຮຽນປະລິນຍາຕີ ແລະ ອານຸປະລິນຍາ ສົກສຶກສາ 2017-2018 ຫມາຍເຫດ: ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເພີ່ມດັ່ງນີ້
  1.  ຄ່າປຶ້ມແນະນຳການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 20,000 ກີບ
  2. ຄ່າຖ່າຍຮູບຊຸດເຄື່ອງແບບຂອງຄະນະວິຊາເພືອ ຕິດບັດ ATM ເຊິ່ງເປັນບັດປະຈຳຕົວນັກສຶກສາຖາວອນເລີຍ
  3. ຄ່າເປີດບັນຊີ ທຄຕລ ເພື່ອຈ່າຍເງິນຄ່າທະບຽນ ແລະ ຄ່າຫນ່ວຍກິດຮຽນ ຜ່ານ ທະນາຄານຈຳນວນ 50,000ກີບ
  4. ຄ່າບໍລິການ ທຄຕລ ຈຳນວນ 10,000ກີບ
 ລວມເງິນຕ້ອງຈ່າຍທັງຫມົດ 110,000 ກີບ

ທີ່ມາ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.