ຂ່າວເດັ່ນ

ມະເຮັງປາກມົດລູກ


ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງສຸພາບສະຕີຖືກເປັນບັນຫາສຳຄັນ. ໂດຍສະເພາະເມື່ອເອີຍເຖິງບັນຫາ ມະເຮັງປາກມົດລູກ ທີ່ເຫັນວ່າ ຫຼາຍຄົນກໍ່ວິຕົກກັງວົນ ແລະ ສິ່ງນີ້ ມັນກໍ່ເປັນບັນຫາທີ່ ສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບແມ່ຍິງພວກເຮົາຖ້າຫາກ ບໍ່ມີການປ້ອງກັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າ ການເກີດພະຍາດ ມະເຮັງປາກມົດລູກນີ້ມີປັດໃຈໃດແດ່.

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງເຂົ້າໃຮວ່າ ມະເຮັງປາກມົດລູກ ແມ່ນການໄດ້ຮັບ ເຊື່ອໄວຣັດ HPV ເຂົ້າໄປ ແລ້ວຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດກຳຈັດໄດ້. ແຕ່ວ່າກໍ່ມີປະມານ 10% ຂອງເຊື້ອໄວຣັດຊະນະິດນີ້ ທີ່ໄປສ້າງບັນຫາ ແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນມະເຮັງ ປາກມົດລູກ.  ໂດຍການການເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງບໍລິເວນປາກມົດລູກ ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລ້ວພັດທະນາ ແຍກແຊນ ກາຍເປັນແຊນມະເຮັງ ໂດຍຂັ້ນຕອນນີ້ ມັນອາດໃຊ້ເວລາ
ເຖິງ 10-15 ປີ. ສະນັ້ນ, ຈະເຫັນວ່າ ການຈະເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກແມ່ນໃຊ້ເວລາສົມຄວນ.

ແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ມະເຮັງປາກມົດລູກແມ່ນ:

 • ຜູ້ທີ່ມີເພດສຳພັນແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ
 • ມີຄູ່ນອນຫຼາຍຄົນ
 • ຕັ້ງຄັນ ແລະ ມີລູກຫຼາຍຄົນ
 • ສູບຢາ
 • ເຮັດວຽກໃຊ້ແຮງງານ ທີ່ຮັກສາຄວາມສະອາດບໍ່ໄດ້ດີ
 • ມີພູມຄຸ້ມກັນຕ່ຳ
 • ກຳມະພັນ 
 • ຂາດສານອາຫານບາງຊະນດ

ການປ້ອງກັນ: ແມ່ນວ່າ ຟັງແລ້ວເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແຕ່ກໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ໂດຍປະຕິບັດດັ່ງນີ້.

 • ສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ. ຈະສາມາດລົດຄວາມສ່ຽງໄດ້ເຖິງ 70%. ຄວນສັກຢາ ຕອນອາຍຸປະມານ 9-26 ປີ
 • ບໍ່ຄວນມີເພດສຳພັນ ຕອນອາຍຸຍັງນ້ອຍ. 18 ຫຼື 20 ປີ ກ່ອນ.
 • ກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍ
 • ບໍ່ສູບຢາ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງ ຫ້ອງທີ່ອັບ ບ່ອນທີ່ຄົນສູບຢາເປັນປະຈຳ. ເພາະເວລາຢູ່ເຂດທີ່ຄົນສູບຢາ, ສານຂອງຢາສູບ ຊື່ວ່າ ທາ໌ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງ ປາກມົດລູກ ແລະ ທຳລາຍແຊນຈຸລັງ.
 • ກວດສຸຂະພາບ ແລະ ຫາແຊນຈຸລັກປາກມົດລກ (PAP Smear) ປົກກະຕິ ໃຫ້ໄດ້ ປີລະຄັ້ງ.

ການກວດສອບ ມະເຮັງປາກມົດລູກ: ວິທີທີດີທີສຸດ ຄືກັນກວດຫຼັງຈາກ ໝົດປະຈຳເດືອນ ໄປແລ້ວ ປະມານ 10-20 ວັນ ແລະ ບໍ່ຄວນມີເພດສຳພັນ ກ່ອນຈະໄປກວດ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີຮອຍບາດແຜ ຢູ່ພາຍໃນ ຈະເຮັດໃຫ້ການກວດ ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ຫຼັງຈາກມີການກວດ ອາດມີເລືອດອອກ, ຖ້າເລືອດອອກຫຼາຍ ຄວນໄປພົບແພດທັນທີ. ປະຈຸບັນ ມີການກວດສອງວິທີຫຼັກໆ ຄື.
 1. ແບບ Pap Smear: ເປັນແບບວິທີການເກົ່າ ທີ່ໃຊ້ການເກັບຕົວຢ່າງ ພາຍໃນຂອງຊ່ອງຄອດ ມາກວດ ຜ່ານກ້ອງຈຸລະທັດ ເຊິ່ງໃຫ້ຜົນທີ່ແນ່ນອນ ແຕ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍອັນ ເຊັ່ນ ຕ້ອງໄດ້ກວດ ໃນວັນທີ່ບໍ່ມີປະຈຳເດືອນ. ຖ້າວ່າມົດລູກຍັງມີປະຈຳເດືອນ ຫຼື ເລືອດຄ້າງ ແມ່ນກວດບໍ່ໄດ້. 
 2. Thin Prep: ເປັນວິທີການໃໝ່ ທີ່ໄດ້ມີການສຶກສາວິໄຈ ຈາກສະຖາບັນທົ່ວໂລກພົບວ່າໄດ້ຜົນລະອຽດ ກວ່າການກວດແບບເກົ່າເຖິງ 65%. ໂດຍວິທີການຈະໃຊ້ການຂູດເນື້ອເຍື້ອພາຍໃນປາກຊ່ອງຄອດໄປກວດ. ເຊິ່ງວິທີນີ້ ຈະຊັດເຈນກວ່າ ແລະ ສະດວກກວ່າ ໄດ້ບໍ່ຕ້ອງຖ້າໃຫ້ໝົດປະຈຳເດືອນ. ກວດຕອນໃດກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຄ່າກວດຈະແພງກວ່າ. 
 ກວດອາການດ້ວຍຕົນເອງ
ມະເຮັງປາກມົດລູກມັກພົບໃນແມ່ຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 45-55 ປີ, ແຕ່ປະຈຸບັນ ກໍ່ເຫັນວ່າມີບາງກໍລະນີກວດພົບກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ປະຈຸບັນເຫັນວ່າ ເກີດກັບຍິງທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 45 ປີ ກໍ່ຫຼາຍ. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໄວລຸ້ນ. ຫາກວ່າທ່ານມີອາການຕ່າງໆ ຕາມຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນໃຫ້ໄປກວດທັນທີ. 
 • ຕົກຂາວ ມີສີເຫຼືອງ, ມີກິນ ແລະ ປົນເລືອດ
 • ເລືອດອອກຜິດປົກກະຕິທາງຊ່ອງຄອດ (ອາດພົບຫຼັງຈາກມີເພດສຳພັນ)
 • ປວດທ້ອງນ້ອຍ (ພົບໃນກໍລະນີມະເຮັງແຜ່ຂະຫຍາຍໃນເຂດບໍລິເວນເນື້ອເຍື້ອ ເຂດທ້ອງນ້ອຍ)
 • ຖ່າຍ ອຸດຈະລະ ແລະ ປັດສະວະ ເປັນເລືອດ (ພົບໃນກໍລະນີພະຍາດມີການຂະຫຍາຍໄປກະເພາະປັດສະວະ ແລະ ລຳໄສໃຫຍ່ສ່ວນປາຍ)
 • ເບື່ອອຫານ, ນຳໜັກລຸດ
 • ຂາບວມ (ມະເຮັງຂະຫຍາຍໄປທີ່ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ)
ການຮັກສາ: ເບື້ອງຕົ້ນ ການຮັກສາສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໂດຍການໃຊ້ຄວາມເຢັນ, ຕັດປາກມົດລູກເປັນຮູບຈວຍ. ເຊື່ງປະຈຸບັນສາມາດຮັກສາໄດ້ ແບບຜູ້ປ່ວຍນອກ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງດົມຢາສະຫຼົບ ຫຼື ນອນພັກທີ່ໂຮງໝໍ. ຖ້າພົບເຫັນໃນໄລະຍະທ້າຍໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາ ໂດຍການບຳບັດເຄມີ ຫຼື ການສາຍລັງສີ. 


ມະເຮັງປາກມົດລູກສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ແລະ ຫາກກວດພົບໄດ້ໄວ ແມ່ນມີໂອກາດ ຮັກສາໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ການກວດສຸຂະພາບ ເປັນປະຈຳຂອງສຸພາບສະຕີ ແມ່ນສຳຄັນເດີ! 

ຄັດຈາກ: Womanandkid ແລະ Thaiza.com

ແບ່ງປັນເລື່ອງນີ້:

1 comment :

 1. ສຳລັບຜູ້ເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກຢາກແນະນຳໃ້ຫ ກິນ Fos Plus 1 + Fos Plus 10 ຊຶ່ງເປັນ ຜະລິດຕະພັນນະວັດຕະກຳ Biotechnology. ຖ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ກະຮຸນາຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ ຕາມເບີ (020)55550162.

  ReplyDelete


ປະກາດ Pakaad: ຮຽນຮູ້, ແບ່ງປັນ, ສ້າງສັນສັງຄົມ
ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມແຟນເພຈ ປະກາດ Pakaad ເພື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້

ຫາກທ່ານພົບເຫັນຂໍ້ມູນຂ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຂ່າວຫາທີມງານປະກາດ ສາມາດສົ່ງໄປທາງຂໍ້ຄວາມດ້ານລຸ່ມພິເສດ: ເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ທີມງານພວກເຮົາ ຢ່າລືມແບ່ງປັນ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນດ້ວຍ

 
Copyright © ປະກາດ Pakaad.