Header Ads

ແຈ້ງການ: ໂພດກ່ຽວກັບຕຳຫຼວດທີ່ວ່າ ເປັນໂລກເອດສ HIV ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ


ໂພດກ່ຽວກັບຕຳຫຼວດທີ່ເປັນໂລກເອດສ HIV ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ
------------------------------------
ຫຼາຍຄົນຄົງໄດ້ເຫັນໂພດ ທີ່ແຊກັນຕາມເຟດສບຸກ ວ່າທ້າວໄກ່ສະໝອນ ອາຍຸ 27 ປີ ເປັນໂລກເອດສ ແລະ ຊອກຫຼັບນອນກັບຍິງຫຼາຍຄົນເພື່ອແຜ່ເຊື້ອເອດສນັ້ນ, ຫຼ້າສຸດ ທາງຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ເຂົ້າໄປກວດກັບໂຮງໝໍ ແລະ ເຮັດການຢືນຢັນ ຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ເພາະຜູ້ກ່ຽວບໍ່ໄດ້ເປັນໂລກເອດສ ດັ່ງທີ່ຖືກກ່າວຫາ. 

ທາງເຈົ້າໜ້າທີກຳລັງ ຕາມຈັບຜູ້ທີ່ເປັນຕົນເຫດ ສ້າງເລື່ອງນີ້ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເສຍຫາຍ.

ຈິ່ງແຈ້ງໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມຊາບ.
No comments

Powered by Blogger.