Header Ads

ວອນສັງຄົມຊ່ວຍອຸປະກາລະ ສອງອ້າຍນ້ອງ ທີເກີດມາ ບໍ່ມີຕາທັງສອງດ້ວຍ!


ທ້າວບີ່ບອບ ອິນທະວົງອາຍຸ 2 ປີ ແລະ  ທ້າວ ທັດສີ ອີນທະວົງ ອາຍຸ 4 ເດືອນ,  ບ້ານໃຫຍ່ໝື່ນຫົວເມື່ອງ
ເມື່ອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື.  ຊື່ແລະນາມສະກຸນພໍ່: ທ້າວ ແດງ ອີນທະວົງ ແລະ ນາງ ແໜງອີນທະວົງ. ເບີໂທ 030 4589040


ສອງອ້າຍນ້ອງແມ່ນເກີດ ແລ້ວບໍ່ມີຕາທັງສອບແຕ່ເກີດ, ຖານະຄອບຄົວທຸກຍາກ. ຈິ່ງອ້ອນວອນສັງຄົມຜູ່ໃຈບຸນ ຊ່ວຍແບ່ງປັນນ້ຳໃຈຊ່ວຍພວກເຂົາແດ່.


________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.