[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ການບິນລາວ: ແຈ້ງການປະມູນ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ບໍລິການສ້ອມແປງແອ ເປີດຊອງປະມູນວັນທີ 26/1/2017


ການບິນລາວ: ແຈ້ງການປະມູນເລກທີ  055 ແລະ 056 ເຖິງ ບໍລິສັດຂາເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ບໍລິການສ້ອມແປງແອ.ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1