Header Ads

YouTube Rewind: The Ultimate 2016 Challenge ຫວນຄືນຄລິບຈາກຢູທູບປະຈຳປີ 2016


YouTube ສະຫຼອງຜົນງານ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ ໃນປີ 2016 ໂດຍເຮັດຄລິບ ຄວາມຍາວ ປະມານ 6 ນາທີ ກວ່າໆ. ຊົມເລີຍວ່າໃນປີ 2016 ມີຫຍັງແດ່ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ.


Powered by Blogger.