Header Ads

ເລື່ອງຂີ້ເຫຍື້ອ ເລື່ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າຄິດວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງເຮົາ! ກົດຊົມຄລິບ


ກ່ອນຈະຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ໃຫ້ຄິດກ່ອນໜ້ອຍໜຶ່ງ. ເລື່ອງຂີ້ເຫຍື້ອ ເລື່ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າຄິດວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງເຮົາ!
Powered by Blogger.