Header Ads

ບໍລິສັດສາມາດ ຈົດທະບຽນ Vang Vieng Music Fest ເປັນຜູ່ຈັດງານອີກຕື່ມ!


ບໍລິສັດສາມາດ ແລະ ອິນດີ້ ໄດ້ຈົດທະບຽນກາຫມາຍງານ Vangvieng Music Fest ແລ້ວ 

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພຶ່ອຕ້ອງການອະທິບາຍໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ຮູ້ວ່າ ການຈົດທະບຽນກາຫມາຍງານ ເປັນພຽງການຄຸ້ນຄອງຮູບແບບກາຫມາຍນັ້ນໆ. ບໍ່ໄດ້ຫມາຍເຖິງ ການຈົດທະບຽນກາຫມາຍແລ້ວຈະເປັນເຈົ້າຂອງຊື່ງານ ວັງວຽງ ໄດ້ໂລດ.

- ບໍ່ມີໃຜສາມາດຈົດເອົາຊື່ວັງວຽງໄດ້ ເພາະມັນເປັນຊື່ ຂອງສ່ວນລວມ ໃຜກະສາມາດ ເອົານຳໃຊ້ໄດ້ 
- ທີ່ສຳຄັນຄື ການຈັດງານ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານແລະເຫັນດີທຸກຂັ້ນຕອນຂອງອຳນາດການປົກຄອງ 

- ເຊິ່ງງານ Vangvieng Music Fest 16-17/12/2016 ໄດ້ຜ່ານການເຫັນດີທຸກຂັ້ນ ແລະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດທຸກຂັ້ນຕອນແລ້ວ

ຖືເປັນການຈົດທະບຽນ ງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ລາຍທີ່ສອງ ຂອງປະເທດລາວ ພາຍຫຼັງ ກ່ອນໜ້ານີ້ ລາວບັ້ງໄຟ ກໍ່ໄດ້ ລິຂະສິດງານ Vang Vieng Music Festival ແລ້ວ. ເຊິ່ງທັງສອງງານນີ້ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ ຈົນປະຊາຊົນງົງ. ຕ່າງກົນແຕ່ Fest ແລະ Festival. 

Powered by Blogger.