Header Ads

ລັດຖະບານສັ່ງຢຸດຕິການປູກກ້ວຍ ທີ່ໃຊ້ສານເຄມີ

ພາບປະກອບ
ຂ່າວສານປະເທດລາວ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 6/11/2016 ລັດຖະບານສັ່ງຢຸດຕິການປູກກ້ວຍ ພາຍຫລັງພົບວ່າມີນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຮ່ວມມືກັບບາງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນນໍາເອົາສານເຄມີອັນຕະລາຍເຂົ້າມານໍາໃຊ້ຊະຊາຍໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນ,ສັດ ແລະ ດິນປູກຝັງໄລຍະຍາວ.

ຂ່າວນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຊົມເຊີຍຕໍ່ການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ນາຍທຶນທີ່ ເຮັດຜິດສັນຍາການລົງທຶນ. ໂດຍສະເພາະການນຳໃຊ້ສານເຄມີ ໃນການຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ./

Powered by Blogger.