Header Ads

ປະກາດດ່ວນ! ເຖິງອະດີດ ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ເຄີຍໄປຮຽນຢູ່ເຢຍລະມັນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ DAAD"ເຖິ່ງອະດີດນັກສຶກສາລາວທີ່ເຄີຍຮຽນຢູ່່ປະເທດເຢຍລະມັນ,ປະຈຸບັນນີ້ທາງ DAAD ເຊິ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສານັ້ນມີຈຸດປະສົ່ງຢາກລວບລວມຂໍ່ມູນຂອງນັກສຶກສາຄືນໃໝ່

ເພື່ອສະດວກໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງສະມາຄົມ
ມິດຕະພາບລາວ-ເຢຍລະມັນ ຈຶ່ງຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງອາດີດນັກສຶກສາລາວທົ່ວປະເທດທີ່ເຄີຍຮຽນຢູ່ເຢຍລະມັນ ໃຫ້ລາຍງານຕົວຫາຜູ້ປະສານງານປະຈຳແຕ່ລະເຂດຕາມເບີໂທລະສັບແລະທີ່ຢູ່ອີເມລ
ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນໃບແຈ້ງການນັ້ນ, ສ່ວນຂໍ່ມູນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນລະບຸໄວ້ໃນແບບຟອມສອບຖາມແລ້ວ.

ກຳນົດລາຍງານຕົວ ແມ່ນນັບແຕ່ມື້ນີ້ເຖິ່ງ ວັນທີ 15 ເດືອນທັນວາ 2016 ນີ້.

ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມກະລະນາຕິດຕໍ່ຕາມເບີໂທທີ່ລະບຸຢູ່ໃນໃບແຈ້ງການ ຫຼື ໂທ: 02099779702
Powered by Blogger.