Header Ads

ປທກ ແຈ້ງລະວັງ ໄວຣັດຄອມພິວເຕີ Ransomware Cerbera


ໃນວັນທີ 6/10/2016 ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 2475/ຫກຊ. ໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງລະວັງ ໄວຣັດຄອມ ຊະນິດໃໝ່ ຊື່ Ransomware Cerbera ອ່ານລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ແຈ້ງຄົນອື່ນຕໍ່ໆດ້ວຍ.

Powered by Blogger.