Header Ads

ການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ


ພົນລະມເມືອງລາວທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກົດໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ດຳລັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 188/ນຍ ລົງວັນທີ 3/7/2007 ວ່າດ້ວຍ: ການປັບໃໝ່ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ. ມີດັ່ງນີ້:
Powered by Blogger.