Header Ads

ເສັ້ນທາງແຫ່ງຊີວິດ ປື້ມຂຽນຈາກຊີວິດຈິງຂອງ ຈັນທີ ເດືອນສະຫວັນ


ເສັ້ນທາງແຫ່ງຊີວິດ ເປັນປຶ່ມເລື່ອງລາວຊີວິດ ທີ່ຖືກຂຽນຈາກ ນັກປະພັນ ຊື່ດັ່ງ ຈັນທີ ເດືອນສະຫວັນ. ປະຈຸບັນມີທັງສະບັບ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ ທີ່ທ່ານສາມາດຊື້ມາອ່ານ.

ເລື່ອງລາວນີ້ ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ການຕໍ່ສູ້ຊີວິດ ໃນສະໄໝສົງຄາມ. ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ອ່ານ. ແຕ່ຫຼາຍຄົນຜູ້ເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນ ຕ້ອງໄດ້ຫາໂອກາດ ຊື້ປື່ມເຫຼັມນີ້ມາອ່ານເດີ.

ກົດອ່ານຂໍ້ມູນທີ່:​ https://deuansavanh-direct.myshopify.com/products/the-path-of-life-lao-print-edition
Powered by Blogger.