Header Ads

ຊ່ວຍລູກຫຼານທີ່ບ້ານສົນຂົວ, ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ


ທ່ານໃດຕ້ອງການຊ່ວຍ ການສຶກສາໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານ ທີ່ບ້ານສົນຂົວ, ເມືອງຫົວເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ. ຕິດຕໍ່ກັບ ທີມງານ ຊຸມຊົນຄົນຮັກ ຊຳເໜືອ ໂທ: 020 2899 9297, 020 5699 8337, 020 2220 9109
ຫຼື ທ່ານສາມາດ ພົວພັນກັບ ມູນນິທິຮ່ວມໃຈ ເບີໂທ 020 59444400

ໃບຄຳຮ້ອງຈາກນາຍບ້ານ

ເດັກນ້ອຍທີ່ ບ້ານສົນຂົວ, ເມືອງຫົວເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ

ສະພາບເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານສົນຂົວ, ເມືອງຫົວເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ
Powered by Blogger.