Header Ads

ນົກແກ້ວຂີ້ຖີ່ ຫວງເຄື່ອງຫຼິ້ນ... ຊົມຄລິບເລີຍ!!!


ນົກແກ້ວຂີ້ຖີ່ ຫວງເຄື່ອງຫຼິ້ນ... 
ນົກນ້ອຍໂຕນີ້ໄດ້ເຄື່ອງຫຼຶື້ນ ແລະ ບໍ່ຍອມທີ່ຈະໃຫ້ຄົນອື່ນແຕະຕ້ອງ ຂອງຫຼິ້ນຂອງມັນ. ເປັນຕາແພງແທ້ໆ. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າມີນົກອີກໂຕມາຍາດຂອງຫຼິ້ນຂອງມັນ.

ຊົມຄລິບເລີຍຂ້າງລຸ່ມ

Powered by Blogger.