Header Ads

ກ່ອນຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຮູ້ ແລະ ລະວັງຫຍັງແດ່?


ສຳລັບທ່ານໃດ ທີ່ກຳລັງສະແຫວງຫາ ໂອກາດໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແດນ, ມື້ນີ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ ແລະ ສຶກສາ. ວ່າອັນໃດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮູ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ.


ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານສີສະເກດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂທລະສັບ: (+856) 21 217738, 213011.

ຂໍ້ມູນ ສິ່ງທີຄວນຮູ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງ ການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ


Powered by Blogger.