Header Ads

ຄລິບລູກປາວານສີຂາວ ຫາຍາກ!


CNN ໄດ້ເຜີຍຄລິບ ຂອງ Murdoch Univeristy  ທີ່ ໂດຣນສາມາດຖ່າຍ ເອົາລູກປາວານສີຂາວ ທີ່ຖືວ່າເປັນສິ່ງຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກ.

ຄລິບນີ້ແມ່ນທີ່ທາງຕາເວັນຕົກຂອງຝັ່ງທະເລຂອງອົດສະຕາລີ. ຈາກຂໍ້ມູນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີໂອກາດພຽງ 5% ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ລູກປາວານ ຈະເກີດມາເປັນສີຂາວ. ເຖິງວ່າມັນຈະເກີດມາມີສີຂາວ ແຕ່ພໍ່ມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ກໍ່ຈະປ່ຽນສີເປັນສີດຳ.

Powered by Blogger.