Header Ads

ດ່ວນ!!! ມຊ ຊີ້ແຈ້ງເລື່ອງ ໃຫ້ເສັງຄືນ ຂອງ ຜູ້ສອບເສັງກຸ່ມ B !!! ຍ້ອນ...

ເນື່ອງຈາກ ຫົວບົດສອບເສັງ ຂອງ ກຸ່ມ B ຫົ່ວ ຈິ່ງເຮັດ ໃຫ້ຄະນະກຳມະການ ຄັດເລືອກ ນັກສຶກສາ ມຊ ໃນກຸ່ມ B ຕ້ອງໄດ້ ສັ່ງເສັງຄືນໃໝ່ໝົດ. ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ທີ່ໄດ້ມາເສັງ ໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2016 ໃຫ້ກັບ ມາເສັງຄືນທັງໝົດ, ຖ້າບໍມາແມ່ນສະຫຼະສິດ.
ຈຸດສອບເສັງ ແມ່ນບ່ອນເກົ່າ ແຜນການເສັງແມ່ນຕາມແຈ້ງການຂ້າງລຸ່ມ



Powered by Blogger.