[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2017 ຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ເລກທີ 73/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016 - ຈຳນວນ 5,000 ຄົນ

ຕາຕະລາງແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2017

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2017 ຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ເລກທີ 73/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016 - ຈຳນວນ 5,000 ຄົນເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1