Header Ads

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2017 ຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ເລກທີ 73/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016 - ຈຳນວນ 5,000 ຄົນ

ຕາຕະລາງແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2017

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2017 ຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ເລກທີ 73/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016 - ຈຳນວນ 5,000 ຄົນເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງPowered by Blogger.