[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ປະຈຳສົກຮຽນ 2016-2017 (ຊຸດທີ 1)
ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ປະຈຳສົກຮຽນ 2016-2017 (ຊຸດທີ 1)
- ສາຂາວິຊາ: ໄຟຟ້າເຕັກນິກ
- ສາຂາວິຊາ: ເອເລັກໂຕຼນິກ- ສາຂາວິຊາ: ໂຮງແຮມ-ທ່ອງທ່ຽວ
- ສາຂາວິຊາ: ການບັນຊີ- ສາຂາວິຊາ: ເລຊານຸການ- ສາຂາວິຊາ: ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ

- ສາຂາວິຊາ: ການຕະຫລາດ

- ສາຂາວິຊາ: ການຄ້າສາກົນ
ໝາຍເຫດ:

ນັກສຶກສາທີມີຊື່ຂ້າງເທີງນີ້ ໃຫ້ມາສະເໜີຕົວລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ :

12/09/2016 ຫາ 23/09/2016

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1