Header Ads

ຕ້ອງການນັກ ອອກແບບ (GRAPHIC DESIGNER) ດ່ວນ!


ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານດ່ວນ

ຕຳແຫນ່ງ: ອອກແບບ (GRAPHIC DESIGNER)
ຕ້ອງສາມາດໃຊ້ໂປແກຣມດັ່ງລຸ່ມນີ້ເປັນຢ່າງດີ
1. Adobe Illustrator
2. Adobe Photoshop
3. 3Dmax/Sketchup
ສົນໃຈສົ່ງ CV & ຜົນງານເກົ່າມາທີ່ silaphet.miraclelao@gmail.com
ຫລື ຕິດຕໍ່ 020-56565663
***ເງິນເດືອນຂຶ້ນກັບປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ
Powered by Blogger.