Header Ads

ສຶກສາແຈ້ງການ ໃຫ້ສະຖາບັນ,​ ວິທະຍາໄລ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການ ເຖິງສະຖາບັນ,​ວິທະຍາໄລ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດ ຫຼັກສູດ ຕ່າງໆ ຂອງສະຖາບັນສຶກສາ ຊັ້ນສູງ ສົກປີ 2016-17
Powered by Blogger.