Header Ads

ກົມມັດທະຍົມ ແຈ້ງໂຈະການອອກໃບປະກາສະນີຍະບັດ ມ.ປາຍ ຊົ່ວຄາວ ໃນວັນທີ 5-9 ກັນຍາ 2016


ກົມມັດທະຍົມ ແຈ້ງໂຈະການອອກໃບປະກາສະນີຍະບັດ ມ.ປາຍ ຊົ່ວຄາວ ໃນວັນທີ 5-9 ກັນຍາ 2016,​ເນື່ອງຈາກ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ. ຈະເລີ່ມເປີດ ອີກເລີ່ມວັນທີ 12 ກັນຍາ 2016


Powered by Blogger.