Header Ads

ຄລິບ! ເມຊາເດສ ເບ້ນ ທົດສອບລົດເມ ທີ່ຂັບເອງແບບອັດຕະໂນມັດ! ວາງແຜນນຳໃຊ້ ປີ 2017


2017 Mercedes Autonomous Future BUS Test Drive - Interior - Self-Driving
ບໍລິສັດ ເມີຊາເດສ ເບ້ນໄດ້ ທົດສອບ ລົດເມທີ່ຂັບເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ທີ່ວາງແຜນ ຈະໃຊ້ບໍລິການ ໃນປີ 2017

Powered by Blogger.