[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ປ້ອງກັນເຟສບຸກຖືກແຮ໋ກ ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ!!! ບອກຕໍ່ໆກັນດ່ວນ!!!



ເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນ ທີ່ສາມາດແຮັກ ລະຫັດເຂົ້າເຟສບຸກຂອງທ່ານ ເຂົ້າເຟສບຸກຂອງທ່ານໄດ້ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ການຕັ້ງ ການອານຸຍາດ ເຂົ້າລະບົບ ສອງຊັ້ນດັ່ງນີ້

ຕິດຕັ່ງຜ່ານຄອມພິວເຕີ ຫຼື ມືຖື ກໍ່ໄດ້.

1. ເຂົ້າໄປທີ່ ການຈັດການຂໍ້ມູນ
2. ເລືອກ ຕັ້ງຄ່າ Setting
3. ເລືອກ ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພ Security
4. ເລືອກ ການອານຸຍາດ ການເຂົ້າລະບົບ Login Approval. ເພື່ອໃຫ້ເຟສບຸກ ຕັ້ງລະບົບ ລະຫັດ ທີ່ຈະສົ່ງມາທາງ ຂໍ້ຄວາມມືຖື ເພື່ອເປັນການຢືນຢັນ ສອງຊັ້ນ. ເຖິງວ່າແຮັກເກີ ໄດ້ລະຫັດ ໂຕທຳອິດໄປ ກໍ່ຈະເຂົ້າບໍ່ໄດ້ ຖ້າບໍມີລະຫັດ ຕົວທີ່ສອງ ຂອງ Login Approval
5. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ປ່ອນເບີໂທຂອງທ່ານໃສ່ເພື່ອຢືນຢັນ ແລ້ວ, ຈາກນັ້ນລະບົບຈະສົ່ງລະຫັດໄປທາງມືຖືໃຫ້ຢືນຢັນ. ຈາກນັ້ນ ກໍ່ກົດ Save Changes. ເປັນອັນສຳເລັດ ການປ້ອງກັນ ເຟສບຸກຂອງທ່ານ.



ໂດຍ: ປະກາດ Pakaad

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1