Header Ads

ເມື່ອເດັກນ້ອຍ ຕ້ອງການປະສົບການລຸຍຂີ້ຕົມ ພໍ່ເລີຍຈັດໃຫ້ເລີຍ.


ເມື່ອເດັກນ້ອຍ ຕ້ອງການປະສົບການລຸຍຂີ້ຕົມ ພໍ່ເລີຍຈັດໃຫ້ເລີຍ.
ໝາຍເຫດ: ຊົມເພື່ອຄວນບັນເທີງ ບໍ່ຄວນຮຽນແບບ

Powered by Blogger.