Header Ads

ຮູບພະ ປະຈຳວັນເກີດ ທີ່ຫນ້າຜາລະຫວ່າງ ເສັ້ນທາງເມືອງນາກາຍແຂວງຄຳມ່ວນ ຫາ ຫລັກຊາວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ສິນລະປະຄວດລາຍພະ ປະຈຳວັນເກີດ ທີ່ຫນ້າຜາລະຫວ່າງ ເສັ້ນທາງເມືອງນາກາຍແຂວງຄຳມ່ວນ ຫາ ຫລັກຊາວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ນອກຈາກຈະເປັນການສົ່ງເສີມທາງດ້ານພຸດສາສະໜາ, ຍັງເປັນສິ່ງຊ່ວຍເຕືອນສະຕິ ໃນການຂັບຂີ່ ແລະ ໃຫ້ສິ່ງສັກສິດ ຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາ.

ພາບໂດຍ: Mraksin Navin Phonehalath Powered by Blogger.