[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ຮູບພະ ປະຈຳວັນເກີດ ທີ່ຫນ້າຜາລະຫວ່າງ ເສັ້ນທາງເມືອງນາກາຍແຂວງຄຳມ່ວນ ຫາ ຫລັກຊາວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ສິນລະປະຄວດລາຍພະ ປະຈຳວັນເກີດ ທີ່ຫນ້າຜາລະຫວ່າງ ເສັ້ນທາງເມືອງນາກາຍແຂວງຄຳມ່ວນ ຫາ ຫລັກຊາວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ນອກຈາກຈະເປັນການສົ່ງເສີມທາງດ້ານພຸດສາສະໜາ, ຍັງເປັນສິ່ງຊ່ວຍເຕືອນສະຕິ ໃນການຂັບຂີ່ ແລະ ໃຫ້ສິ່ງສັກສິດ ຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາ.

ພາບໂດຍ: Mraksin Navin Phonehalath ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1