Header Ads

ບໍລິສັດ ເບທາໂກ ຕ້ອງການ ພະນັກງານນັກບັນຊີ ແລະ ພະນັກງານຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ


ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ບໍລິສັດ ເບທາໂກ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

1. ພະນັກງານນັກບັນຊີ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ
ເພດຍິງ ອາຍຸ 21 ປີຂື້ນໄປ
ວຸດທິການສຶກສາ ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາບັນຊີ
ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການບັນຊີໂດຍຕົງ ແລະ ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີຂື້ນໄປ
(ມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
ມີໃບອານຸຍາດຂັບຂີ່ລົດຈັກ ຫຼືລົດໃຫຍ່ຍິ່ງເປັນການດີ

2. ພະນັກງານຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ
ເພດຍິງ ອາຍຸ 21 ປີຂື້ນໄປ
ວຸດທິການສຶກສາ ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການຈັດການທົ່ວໄປ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ມີປະສົບການ 2 ປີຂື້ນໄປ ດ້ານການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍແຮງງານ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
ສາມາດເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງ

ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ແລະລົດຈັກໄດ້(ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່)

ສົນໃຈເຊີນຕິດຕໍ່ທີ່ : ສຳນັກງານເຮືອນເລກທີ 406 ບ້ານຮ່ອງແກ,ໜ່ວຍ 38 ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ
ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ ໂທ : 021 264582-14 . 020 98059083
ຕິດຕໍ່ ນາງ ອາລຸນີ ແລະ ນາງ ພອນທິບ
Aruneek@betagro.com
Phonethipp@betagro.com
Phakamas@betagro.com
(ໝາຍເຫດ ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ໜ້າປົກຄອງເມືອງໄຊເສດຖາ)
Powered by Blogger.