Header Ads

ຮີມສົບ ສະເຫນ່ທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່


ຮີມສົບ ສະເຫນ່ທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່

ຄວາມຈິ່ງແລ້ວຮີມສົບເປັນຜິວຫນັງສ່ວນໜຶ່ງທີ່ມີຄຸນສົມບັດສະເພາະຕົວບໍ່ິຄືກັບສ່ວນອື່ນໆ ແລະ ກໍ່່ເປັນອະໄວຍະວະສຳຄັນຢ່າງນຶ່ງທີ່ຜູ້ຍິງບໍ່ຄວນລະເລີຍ ໃນການຮັກສາຄວາມງາມ ເພາະຄົນທີ່ມິີຮີມສົບ ອິ່ມເອິບກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄະລິກດີບໍ່ແພ້ສ່ວນອື່ນ

ການເບິ່ງແຍງຮັກສາ
ເນຶຶ່ອງຈາກຮິມຝິປາກຂອງຄົີີນເຮົາມິຄວາມຊຸ່ມພຽງແຕ່ 20 % ຊຶ່ງຖືວ່າຕ່ຳຫລາຍ ດັ່ງນັ້ນຄວນຖະນະຖະໜອມເປັນພິເສດ ດ້ວຍການທາລິບມັນກ່ອນນອນ ເພາະອາກາດທີ່ຮ້ອນຫຼືເຢັນເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຮີມຝິປາກສູນເສຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ

ທຸກຄັ້ງທີ່ຕ້ອງແຕ່ງໜ້າ ຄວນໃຊ້ແປງທາປາກສະເພາະເພື່ອແຕ້ມສີລິບ ບໍ່ຄວນໃຊ້ລິບທາປາກໂດຍຕົງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລິດສະຕິກເສຍງ່າຍ .

ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຄວນທຳຄວາມສະອາດແປງຢູ່ສະເຫມີ ດ້ວຍການເຊັດດ້ວຍທິດຊູ້ແລະ ຈຸ່ມໃນນໍ້່າອຸ່ນແລະຕາກໃຫ້ແຫ້ງດີ

ການເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບກໍ່ສຳຄັນເຊັ່ນ ເພື່ອຖະໜອມຮີມຝິປາກໃຫ້ງາມຢູ່ສະເຫມີ .

ມາເບິ່ງຄລິບ ແນະນຳການແຕ່ງຮີມສົບໃຫ້ງາມແລະ ເຊັກຊີກັນໄດ້ເລີຍ.

No comments

Powered by Blogger.