Header Ads

ຜົນຮ້າຍຂອງການໃຫ້ສິນບົນເຈົ້າໜ້າທີ່


ຄລິບນີ້ສະທ້ອນຄວາມຈິງຂອງສັງຄົມ. ການໃຫ້ສິນບົນ ເຈົ້າໜ້າທີ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ອ່ອນແອ, ສ້າງໃຫ້ສັງຄົມຂາດຄວາມຍຸຕິທຳ.....

No comments

Powered by Blogger.