[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ຜົນຮ້າຍຂອງການໃຫ້ສິນບົນເຈົ້າໜ້າທີ່


ຄລິບນີ້ສະທ້ອນຄວາມຈິງຂອງສັງຄົມ. ການໃຫ້ສິນບົນ ເຈົ້າໜ້າທີ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ອ່ອນແອ, ສ້າງໃຫ້ສັງຄົມຂາດຄວາມຍຸຕິທຳ.....

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1