[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ນຳສະເໜີ ແຜນການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ ເປັນ 5 ຂັ້ນຕອນ ແລ້ວ


ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ນຳສະເໜີ ແຜນການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ ເປັນ 5 ຂັ້ນຕອນ ແລ້ວ. ດຽວນີ້ຢູ່ໃນຂັນຕອນ ພິຈາລະນະ ລະດັບ ກະຊວງ ແລະ ຈະສະເໜີ ໃຫ້ ລັດຖະບານ ຮັບຮອງ ໄວໆ ນີ້.
ນີ້ແມ່ນແຜນການເກັບຄ່າໄຟຟ້າ ເມືອກ່ອນ ຈະແບບເປັນ 3 ຂັ້ນ ຄື
1. 0-25
2. 26-150
3. 150 ຂຶ້ນໄປ
ແບບໃໝ່ ຈະແບບເປັນ 5 ຂັ້ນ ຄື
1. 0-50
2. 51-150
3. 151-300
4. 301-400
5. 401 ຂຶ້ນໄປ
ຊົມເຊີຍໄຟຟ້າລາວ

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1