Header Ads

ເປີດ WiFi ປະໄວ້ໃກ້ຕົວເວລານອນ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບເປີດ WiFi ປະໄວ້ໃກ້ຕົວເວລານອນ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ
-------------------------------------

ຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ຮູ້ ຫຼື ເຂົ້າໃຈລະອຽດວ່າ ບັນດາເຄື່ອງອີເລັກໂທນິກ ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ກັນຢູ່ ໂດຍສະເພາະມືຖືສະມາດໂຟນ, ຄອມພິວເຕີ ພວກມັນຈະມີການສົ່ງຄື້ນສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະຮ່່າງກາຍຂອງພວກເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ສຳພັດ ແລະ ຮັບເອົາຄື້ນດັ່ງກ່າວ.

ແນ່ນອນ, ການໄດ້ຮັບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຫຼາຍກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບແກ່ຮ່າງກາຍແລະສຸຂະພາບ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ກວ່າປົກກະຕິ ເຖິງສອງເທົ່າ.

ໄດ້ມີການທົດລອງຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຂອງເດນມາກ ຈຳນວນ 5 ຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຜົນທີ່ໜ້າສົນໃຈກັບປະເດັນ ການນຳໃຊ້ ໄວຟາຍ ສົ່ງສັນຍານອິນເຕີເນັດ ທີ່ຫຼາຍໆຄົນມັກຈັກເປີດໄວ້ ເວລານອນ. ຈາກການທົດລອງ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຕ້ອງໄດ້ ປິດໄວຟາຍ ເວລານອນ.

ເຄື່ອງແຈກໄວຟາຍສົ່ງຄື້ນສັນຍານອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ເຄື່ອງອີເລັກໂທນິກຕ່າງໆ

ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການທີ່ເປີດໄວຟາຍໄວ້ຄ້າງຄືນ ແລະ ເອົາໄວ້ໃກ້ຕົວເກີນໄປ ຕອນເວລານອນຫຼັບພັກຜ່ອນ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນເຕັມທີ່ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກນອນບໍ່ອີ່ມເວລາຕືນຂຶ້ນມາໃນຕອນເຊົ້າ.

ການທົດສອບແມ່ນເຮັດແບບງ່າຍໆ ໂດຍການປູກໝາກຖົ່ວງອກ ສອງອັນ ວັນ ໃນຫ້ອງທີ່ມີສັນຍານໄວຟາຍ ແລະ ຫ້ອງທີ່ບໍ່ມີສັນຍານໄວຟາຍ.

ຫຼັງຈາກການປູກໄດ້ 12 ວັນ, ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນໜ້າຕົກໃຈຫຼາຍ.

ຫ້ອງທີ່ບໍ່ມີສັນຍານໄວຟາຍ ນັ້ນ ຖົ່ວງອກ ແມ່ນຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິ, ແຕ່ວ່າຫ້ອງທີ່ມີສັນຍານໄວຟາຍເປີດໄວ້ນັ້ນ ຖົ່ວງອກໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ ແລະ ຕາຍໄປເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. 

ການທົດລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບລາງວັນວິທະຍາສາດລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍຄົນ ກັບການຄົ້ນພົບວ່າ ສັນຍານໄວຟາຍ ໄດ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຖົ່ວງອກ.

ນອກນີ້, ຍັງມີການລາຍງານຜ່ານເວບໄຊ globalealingcenter ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການເປີດສັນຍານໄວຟາຍປະໄວ້ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ ຄົນເຮົາເປັນໂລກຫຼາຍອັນຄື

1. ເຮັດໃຫ້ສະດຸ້ງຕື່ນຕອນເດີກ ເພາະສັນຍານໄວຟາຍຈະໄປລົບກວນປະສາດ ເວລານອນ
2. ເຮັດໃຫ້ ພັດທະນາການຂອງເດັກນ້ອຍຖືກລົບກວນ ຫຼື ລະບົບການຈະເລີນເຕີບໂຕຖືກທຳລາຍ
3. ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງຈຸລັງ
4. ລະບົບສະໝອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
5. ສະໝອງຂອງຜູ້ຍິງຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ
6. ກະທົບຕໍ່ ການເຕີບໂຕຂອງນ້ຳອະສຸຈິ
7. ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງຮັ່ງໄຂ່ມົດລູກ ຜູ້ຍິງນຳອີກ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃນການຕັ້ງຄັນນຳອີກ
8. ມີຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ແລະ ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ
9. ອາດສົ່ງຜົນ ຫຼື  ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຫາໂລກມະເຮັງ

ທຸກທ່ານສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ໂດຍການນຳໃຊ້ໄວຟາຍ ໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຕອນນອນ ກະຄວນປິດໄວ້ກ່ອນ ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ພັກຜ່ອນຢ່າງເຕັມທີ່.

ທີ່ມາ: Likre ແລະ Globalhealingcenter
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ປະກາດ


No comments

Powered by Blogger.