Header Ads

ລັດຖະດຳລັດ ຂອງ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດ ວັນເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2016


20 ມິນາ 2016 ເລືອກຕັ້ງ ປະກາດວັນເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນປະຊາ...
ລັດຖະດຳລັດ ຂອງ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດ ວັນເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2016ແລະ ລັດຖະດຳລັດ ຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປລາວວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII
Posted by ປະກາດ Pakaad on Saturday, January 2, 2016
ລັດຖະດຳລັດ ຂອງ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ
ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດ ວັນເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2016
ແລະ
ລັດຖະດຳລັດ ຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປລາວ
ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII

No comments

Powered by Blogger.