Header Ads

World Trade Center - Laos


ຈາກຂໍ້ມູນຂອງ ລາວ ອິນເຕີແນເຊັນແນວ ດີເວີລົບເມັນ, ໂຄງການ WTC ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເປີດເຜີຍຢ່າງເປັນທາງການ ວັນທີ່ຈະສຳເລັດ. ລາຍງານບອກວ່າ ໂຄງການນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ ວິຖີການດຳລົງຊີວິດຂອງຕົວເມືອງວຽງຈັນປ່ຽນໄປ, ທີ່ຢູ່ອາໄສຈະຖືກຍົກລະດັບໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຂ່າວຍັງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂຄງການ ເວີເທດເຊັນເຕີ ບໍ່ເປັນພຽງຄວາມຝັນອີກຕໍ່ໄປ.

According to the officials from Lao International Development Co.,Ltd, the project is on the move to be officially introduced to the public but not yet schedule the exact date. They stated that the project will come along with a huge change to Vientiane residents’ lifestyle and shift their living conditions to a better place. They also mentioned that the WTC project will not be just a dream anymore.

ພ້ອມກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ໃນຂົງເຂດ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປະເທດລາວ ກາຍເປັນສູນກາງ ພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ເສດຖະກິດຂອງວຽງຈັນ ແມ່ນພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແມ້ວ່າຈະມີພຽງຫ້າງໃຫຍ່ສອງສາມແຫ່ງທີ່ ເປີດນຳໃຊ້.

With a high economic growth in the country as well as the region, it has made Laos to be a center of socio-economic development. Throughout previous years, the Vientiane economy has been developed steadily, instead only a few full-option shopping centers are implementing.


ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ ໃນປະເທດ, ທາງບໍລິສັດ ລາວອິນເຕີແນຊັນແນວ ດີເວີລົບເມັນ ຍັງເຊື່ອວ່າ ການສຳເລັດຂອງໂຄງການ ເວີເທດເຊັນເຕີ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການນີ້ ເປັນອັນດັບຕົ້ນຂອງປະເທດ ແລະ ຈະເປັນຫ້າງແຫ່ງທຳອິດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນວຽງຈັນ ກໍ່ຄືປະເທດລາວ ທີ່ຈະຕອບສະໜອງແກ່ລູກຄ້າຢ່າງສົມບູນແບບ. ບໍລິສັດ ຕັ້ງເປົ້າວ່າ ເວີເທດເຊັນເຕີ ຈະເປັນບ່ອນສຳຄັນໃນການປັບປຸງເສດຖະກິດ ໃນປະເທດລາວ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າເຖິງລະດັບສາກົນ ໃນເທື່ອລະກ້າວ.

With an increase of the shopping centers in the country, Lao International Development Co.,Ltd still believes that after the WTC completion, their project will remain top in the country as well as achieve a number of successes particularly by becoming the biggest shopping center in the country and meet the consumers’ demands perfectly. The company also aims that the WTC will play a vital role in improving economy in Laos and approaching it to the global level step by step.

ເວີເທດເຊັນເຕີ ແມ່ນຖືກສ້າງແກ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍສະເພາະ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະປ່ຽນວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຊື່ອວ່າ ຈະການເປັນຕົວພັກດັນສຳຄັນແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດ.

World Trade Center is built especially for Vientiane as well as Vientiane residences. It is believed that the project will not just change the people’s lifestyle instead becomes a great support for the economic development in the country.

ນອກນີ້, ເວີເທດເຊັນເຕີ ຈະກາຍເປັນສູນກາງທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ມັນຍັງຈະດຶງດູດເອົານັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນຳອີກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະສ້າງໂອກາດອັນສຳຄັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມບົດບາດໂສມໜ້າຂອງປະເທດລາວ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງລາວ.

In addition, WTC will become a socio-economic center where the domestic products are promoted more and more. It will also attract both local and foreign investors. All of these will create great opportunities to Laos in order to promote the image of Laos as well as its culture.

ບໍລິສັດ ລາວອິນເຕີແນເຊັນແນວ ດີເວີລົບເມັນ ໃຫ້ນິຍາມວ່າ ຕົວເມືອງທີ່ຄົບຮູບແບບຂອງໂລກ ທີ່ໄດ້ລວມເອົາປັດໃຈສຳຄັນຂອງຕົວເມືອງ ມາລວມໄວ້ບ່ອນດຽວ. ໃນຄວາມໝາຍດັ່ງກ່າວ, ພວກເຂົາຈະລວມເອົາສູນການຄ້າ, ໂຮງແຮງຫ້າດາວ, ການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ປັດໃຈທາງເສດຖະກິດອື່ນ ໄວ້ທີ່ ເວີເທດເຊັນເຕີ. ປັດໃຈເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນພື້ນຖານທີ່ແໜ້ນ ແລະ ເຂັ້ນແຂງທາງເສດຖະກິດ ທີ່ຈະປ່ຽນສູ່ກັນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ທີ່ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສູງ.

The Lao International Development Co.,Ltd defined the word “full-option city” as a combination of city’s factors into one place. By that it means, they will combine a shopping center, five-star hotel, beverage services and other economic factors in one place as in WTC project. Those factors will build a firm and strong economic base which in turn will develop the country’s economy in a faster growth rate.

ອີງຕາມ ບໍລິສັດ ອິນເຕີແນເຊັນແນວ ດີເວີລົບເມັນ, ໂຄງການເວີເທດເຊັນເຕີ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊ່ວງການພັດທະນາ ເຊິ່ງຈະມີການເຊື່ອມໂຍງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ໂດຍສະເພາະ ແຕ່ລະຊ່ວງຂອງການພັດທະນາ ແມ່ນຈະເຮັດການເຂົ້າອອກສະເພາະໃຜມັນ ແລະ ແຕ່ລະຊ່ວງຈະມີລະບົບໄຟຟ້າເປັນຂອງຕົນເອງ. ສະນັ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າເກີດບັນຫາຂັດຂ້ອງທາງດ້ານໄຟຟ້າຢູ່ຊ່ວງໃດໜື່ງ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບໄຟຟ້າ ສຳຮອງຈາກຊ່ວງອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການດຳເນີນງານຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

According to Lao International Development Co.,Ltd, the WTC project consists of a number of phrases while every phrases are connected. In particular, every phrase has their own entrances/exists and each phrase still owns their own electricity system. Thus, if the electricity failed in one of the phrases, that phrase will be backed up by electricity system from other phrases guaranteeing the security and 24-hour operation.

ໃນປີ  1969, ປະຕູໄຊ ແມ່ນສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ມີຄວາມສູງ 45 ແມັດ ແລະ ໃນປີ 2004 ໂຮງແຮມດອນຈັນ ທີ່ມີ 14 ຊັ້ນ ການເປັນຕຶກທີ່ສູງທີ່ສຸດ,​ ແຕ່ວ່າ ປີ ອະນາຄົດອັນໃກ້ ຕຶກ ສະກາຍ ອອບຟີດ ຂອງ ເວີເທດເຊັນເຕີ ຈະກາຍເປັນຕຶກທີ່ສູງທີ່ສຸດ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ມີຄວາມສູງ 150 ແມັດ. ຖ້າສ້າງສຳເລັດ ມັນຈະກາຍເປັນສັນຍາລັກອັນໃໝ່ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຍຸກໃໝ່, ກໍ່ຄືຂອງໂລກ.

In 1969, the Victory Monument (Patuxay) was the highest building in Vientiane with a 45-metre height and in 2004 Donchanh Palace Hotel with its 14-floors height became a new tallest building in Vientiane, but in the near future the Sky Office Building under the WTC project is expected to become the tallest building in Vientiane replacing those two with its 150-metre height. After the building completed, it is expected to become a new symbol and present a modern Vientiane to the public as well as the world.

ນອກຈາກນີ້,​ໂຮງແຮມຫ້າດາວຂອງ ໂຄງການເວີເທດເຊັນເຕີ ຈະສາມາດຮອງຮັບບັນດາປະມຸກລັດ ແລະ ບັນດານັກລົງທຶນ ນັກທຸລະິກດ ຈາກທົ່ວໂລກ. ມັນຖືກສ້າງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕົກແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິການ,​ ແຕ່ຍັງຄົງຮັກສາໄວຄວາມເປັນວັດທະນະທຳ ແລະ ປະເພນີລາວ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນ ຍັງຄົງຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳລາວ ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ມາພັກເຊົາ. ໂຮງແຮມຫ້າດາວຈະປະກອບດ້ວຍ ຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ ທີ່ມີຄວາມສູງ 7 ແມັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເວີເທດເຊັນເຕີ ຈະສ້າງອາພາດເມັດ ທີ່ຈະຮອງຮັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກທຸລະກິດ. ອາພາດເມັ້ນຈະປະກອບມີ ສະລອຍນ້ຳ, ສູນອອກກຳລັງກາຍ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ ແລະ ສວນດາດຟ້າ ທີ່ຢູ່ດ້ານເທິງສຸດຂອງຕຶກ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກເມື່ອຍ.

Besides, five-star hotel under the WTC project will be able to accommodate state governors and other investors/businessmen from all over the world. It is built in international level both in terms of decoration and service, at the meantime remains Lao culture and traditions so that visitors can be aware of Lao culture while enjoying their stay. The five-star hotel will also consist of a number of balloon rooms with seven-metre height. Apart from that, WTC will also build an apartment preparing to accommodate foreign investors and businessmen. The apartment will comprises of swimming pools, fitness, restaurants, coffee shops and sky garden on top of the building that will help easing their stress after work.

ບໍລິສັດ ລາວອິນເຕີແນເຊັນແນວ ດີເວີລົບເມັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວຽງຈັນທາມວ່າ, ດຽວນີ້ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາສິນຄ້າຊື່ດັງ ໄດ້ເຂົ້າມາທີ່ຫ້າງຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນລາວສາມາດເຂົ້າມາຊື່ໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂ້າມໄປປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຫຼື ບິນໄປຊື້ທີ່ຕ່າງປະເທດ. ຖ້າປະຊາຊົນລາວ ຊື້ສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ ຈະເຮັດໃຫ້ການໄຫຼຂອງເງິນໄປຕ່າງປະເທດໜ້ອຍລົງ. ນີ້ເປັນອີກແຮງຈູງໃຈ ແກ່ ບໍລິສັດ ລາວອິນເຕີແນເຊັນແນວ ດີເວີລົບເມັດ ທີ່ຈະເຫັນໂຄງການນີ້ສຳເລັດ.

The officials from Lao International Development Co.,Ltd also told Vientiane Times that they are now working very hard to persuade foreign brand name products to list in the shopping center so that Lao people are able to access to international products without crossing the border or flying abroad. The more Lao people spend money in their own country, the less outflow of money will be. This is one of the motives that Lao International Development Co.,Ltd is expecting to see once the project completed.

Cr: Vientianetimes
ແປໂດຍ: ປະກາດ
Powered by Blogger.