Header Ads

Logo and Theme ASEAN 2016


ຄວາມໝາຍ ຂອງໂລໂກ້ ແລະ ຄຳຂວັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນ

ໂລໂກ້:
ຮູບວົງມົນສິບຮູບທີ່ຕໍ່ກັນ ທີ່ຄ້າຍກັບຕາ ແລະ ມືທີ່ຈັບກັນແໜ້ນ ທີ່ອ້ອມ ສັນຍາລັກຂອງອາຊ່ຽນ ແມ່ນສັນຍາລັກ ຂອງຄວາມເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນ.

Logo
The ten connected circles, comprising the eye and joint hands, around the ASEAN Emblem symbolize the bonded-together ASEAN Community.

ສັນຍາລັກຄ້າຍດວງຕາ ແມ່ນ ໝາຍເຖິງວິໄສທັດຂອງ ປະຊາຄົມອາຊ່ຽນ 2025. ການຈັບມື ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ຄວາມລົງຕົວ, ຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊ່ຽນ ເພື່ອເພີ່ມພູນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຄົມອາຊຽນ ມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດ ປະຊາຄົມອາຊ່ຽນ 2025 ໂດຍອີງຕາມ ຄຳຂວັນ: ຫັນວິໄສທັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ເພື່ອປະຊາຄົມອາຊ່ຽນທີ່ເຂັ້ມແຂງ.


The eye represents the ASEAN Community Vision 2025.
The joint hands reflect harmony, solidarity, close partnership as well as aspiration of the ASEAN Member States to further strengthen and prosper the ASEAN Community through the implementation of the ASEAN Community Vision 2025 in accordance with the theme “Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community”


ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສີທີ່ໃຊ້ໃນໂລໂກ້
ສີແດງ: ຄວາມກ້າຫານ ແລະ ໄດນາມິກ
ສີເຫຼືອງ: ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ
ສີຟ້າ: ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ສີຂຽວ: ການເຕີບໂຕ ແລະ ການລົງຕົວ
ສີສົ້ມ: ຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມສຸກ


ບັນດາສີເຫຼົ່ານັ້ນ, ຍັງເປັນຕົວແທນຂອງສີທຸງຊາດ ສະມາຊິກອາຊຽນ. ທີ່ຍັງເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນອາຊ່ຽນ. ປະເທດລາວ 2016 ໝາຍເຖິງປະເທດລາວ ເປັນປະທານ ຂອງ ອາຊ່ຽນ 2016.


The different colors used in the logo depicts :
Red: Boldness and Dynamics
Yellow: Prosperity
Blue: Peace and Stability
Green: Growth and Harmony
Orange: Warmth and Happiness


The colors, apart from representing the colors of the national flags of the ASEAN Member States, also demonstrate the diversity in ASEAN. “Laos 2016” indicates that the Lao PDR is the Chair of ASEAN in 2016.


ຫົວຂໍ້ສຳຄັນ
ອາຊ່ຽນຈະແຈ້ງ ການສ້າງຕັ້ງ ປະຊາຄົມອາຊ່ຽນ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015. ປະຈຸບັນ ອາຊ່ຽນກຳລັງພັດທະນາ ເອກະສານ ວິໄສທັດ ປະຊາຄົມອາຊ່ຽນ 2015 ແລະ ບັນດາເອກະສານອື່ນ ທີ່ຈະຖືກຮອງຮັບ ໂດຍບັນດາຜູ້ນ້ຳ ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊ່ຽນ ໃນກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດອາຊ່ຽນ ຄັ້ງທີ 27 ທີ່ຈະຈັດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-22 ພະຈິກ 2015 ທີ່ເມືອງຫຼວງ ກົວລາລຳເປີ ຂອງປະເທດມາເລເຊຍ.


Theme
ASEAN will announce the establishment of the ASEAN Community on 31st December 2015. ASEAN is now developing the ASEAN Community Vision 2025 and its attendant documents which will be adopted by the ASEAN Leaders at the 27th ASEAN Summit to be held on 18-22 November 2015, Kuala Lumpur, Malaysia.


ປີ 2016 ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເປັນປີທຳອິດຂອງ ປະຊາຄົມອາຊ່ຽນ ແຕ່ຍັງຈະເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດ ປະຊາຄົມອາຊ່ຽນ 2025.


ສະນັ້ນ, ສປປລາວ ເປັນປະທານ ອາຊ່ຽນ ໃນປີ 2016, ເປັນໄລຍະທີ່ ອາຊ່ຽນຈະສຸມຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ນແຂງໃຫ້ປະຊາຄົມອາຊ່ຽນ ໂດຍການປະຕິບັດ ວິໄສທັດ ປະຊາຄົມອາຊ່ຽນ 2025. ດ້ວຍເຫດນີ້, ສປປລາວ ຈິ່ງໄດ້ມີຄຳຂວັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນທີ່ວ່າ: ຫັນວິໄສທັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ເພື່ອປະຊາຄົມອາຊ່ຽນທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ທີ່ເປັນຄຳຂວັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນ ຂອງການເປັນປະທານອາຊ່ຽນ 2016.


The year 2016 is the first year not only for the ASEAN Community, but also for the implementation of the ASEAN Community Vision 2025.


Therefore, Lao PDR’s ASEAN Chairmanship in 2016 is a period for ASEAN to focus its efforts on further strengthening the ASEAN Community by implementing the ASEAN Community Vision 2025, among others. As such, the Lao PDR has come up with the theme “Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community” as the theme for its ASEAN Chairmanship in 2016.


ທີ່ມາ: Asean2016.gov.la
ແປ ແລະ ນຳສະເໜີໂດຍ: ປະກາດ
-------------------------------
#ASEAN2016

No comments

Powered by Blogger.