Header Ads

ຊ່ວຍໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານນາເມືອງ, ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ


ນັກຮຽນທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານນາເມືອງ, ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ຊ່ວຍໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານນາເມືອງ, ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ປະກາດ ການລະດົມ ແລະ ອຸປະກອນການສືກສາ,ເຄື່ອງກິລາ,ເຄື່ອງນຸ່ງຮົມ ແລະ ທຶນປະກອບສ່ວນ ສ້າງໂຮງຮຽນ ປະຖົມ ບ. ນາເມືອງ, ເມືອງຄຳເກີດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ທ່ານໃດປະສົງຢາກຮ່ວມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ສາມາດ ຕິດຕໍພົວພັນ ຂໍ້ມູນ
ຜູ້ປະສານງານການລະດົມທຶນ ໂທ 55559911 ທ່ານ ພົມມະຈັນ
ເບີນາຍບ້ານ ທ່ານ ວັນນວນ ໂທ 52835522
ເບີ ອາຈານ ນະຄອນເພັດ 29914531

ໃບສະເໜີຈາກນາຍບ້ານ

ສະພາບໂຮງຮຽນ

ເຮືອນຂອງປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານ

No comments

Powered by Blogger.