Header Ads

ປະເທດລາວ ມີຄົນຕາຍຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດ ເດືອນໜື່ງປະມານ 80​ ຄົນ! ນະຄອນຫຼວງຄອງອັນດັບໜື່ງຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດ


ປະເທດລາວ ມີຄົນຕາຍຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດ ເດືອນໜື່ງປະມານ 80​ ຄົນ!
ນະຄອນຫຼວງຄອງອັນດັບໜື່ງຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດ
-----------------------------------
ຂໍ້ມູນຈາກ ໜັງສືພີມວຽງຈັນທາມ ສະບັບວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015 ໜ້າທີ 2 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ.

ອຸບັດຕິເຫດ ທົ່ວປະເທດລາວ ແມ່ນມີຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ. ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກທາງການ (ແລະ ຍັງຫຼາຍກໍລະນີ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ບັນທຶກ), ທົ່ວປະເທດ ແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2015 ມີອຸບັດຕິເຫດດັ່ງນີ້:
- ເກີດເຫດທັງໝົດທີ່ບັນທຶກທາງການ: 4,349 ລາຍ
- ຕາຍ: 797 ຄົນ
- ເຈັບໜັກຮຸນແຮງ: 902 ຄົນ
- ເຈັບສາຫັດ: 2,684 ຄົນ
- ເຈັບທຳມະດາ: 4,349 ຄົນ
- ມູນຄ່າການເສຍຫາຍ: 71 ຕື້ກີບ
- ພາຫະນະເປເພໃຊ້ການບໍ່ໄດ້: 271 ຄັນ
- ພາຫະນະເປເພປານກາງ: 3,886 ຄັນ
- ພາຫະນະເປເພເລັກນ້ອຍ: 3,667 ຄັນ
- ອາຍຸຜູ້ທີເກີດອຸບັດຕິເຫດ: 23-24 ປີ

ໃນນີ້, ແຂວງທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ມີການສູນເສຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ອຸບັດຕິເຫດ ທັງໝົດ 1,176 ລາຍ
- ຕາຍ: 193 ຄົນ
- ບາດເຈັບ: 1,603 ຄົນ
- ພາຫະນະເປເພເສຍຫາຍ: 2,313 ຄັນ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນອັນດັບທີ່ສອງ
- ອຸບັດຕິເຫດທັງໝົດ: 483 ລາຍ
- ຕາຍ 83 ຄົນ
- ບາດເຈັບ: 808 ຄົນ
- ພາຫະນະເປເພເສຍຫາຍ: 849 ຄັນ

ອັນດັບທີສາມ ຕົກເປັນຂອງ ແຂວງຈຳປາສັກ
- ອຸບັດຕິເຫດທັງໝົດ: 425 ລາຍ
- ຕາຍ 78 ຄົນ
- ບາດເຈັບ: 753 ຄົນ
- ພາຫະນະເປເພເສຍຫາຍ: 717 ຄັນ

ຂໍ້ມູນຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ, ໃນປີ 2014 ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ຫາ 31 ທັນວາ 2014, ທົ່ວປະເທດມີອຸບັດຕິເຫດ
- ອຸບັດຕິເຫດທັງໝົດ: 5,702 ລາຍ
- ຕາຍ 1,054 ຄົນ
- ບາດເຈັບ: 9,264 ຄົນ
- ພາຫະນະເປເພເສຍຫາຍ: 10,833 ຄັນ

ຮັກຊີວິດ ຈົ່ງມີສະຕິ ແລະ ຂັບຂີ່ລົດ ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ປະກາດ
-----------------------------------------
www.pakaad.com

No comments

Powered by Blogger.