Header Ads

ແຈ້ງການ: ສ້ອມແປງທາງເລກທີ່ 11 ~ ແຕ່ ຫນອງດາ ເມືອງສີໂຄດ ຫາ ນາສາ ເມືອງສັງທອງ ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 4-20 /11/2015ແຈ້ງການ: ສ້ອມແປງທາງເລກທີ່ 11 ~ ແຕ່ ຫນອງດາ ເມືອງສີໂຄດ ຫາ ນາສາ ເມືອງສັງທອງ

ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 4-20 /11/2015

ທ່ານໃດຈະເດີນທາງຜ່ານເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວໃຫ້ລະມັດລະວັງ, ໃຫ້ຂີ່ລົດຊ້າໆ ຕາມກໍານົດ ເພາະຢ້ານເກີດອຸບັດຕິເຫດ.

ຂອບໃຈ


No comments

Powered by Blogger.