Header Ads

ລົດຈັກເສຍ: ຈຳປາສັກ ຈນ 0789 ລົດຄລິກໄອ 125 ສີດຳແດງ


ແຈ້ງລົດເສຍ
- ວັນ ແລະ ເວລາ ທີ່ລົດເສຍ: 19.11.2015 ເວລາ 7ໂມງ
- ສະຖານທີ່ລົດເສຍ: ບ້ານ ຕານມີໄຊ ເມືອງ ໄຊທານີ ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
- ຍີ່ຫໍ້ລົດ: ຄິກໄອ125
- ສີລົດ: ດຳແດງ
- ທະບຽນລົດ (ຈຳປາສັກ, ຈນ0789):
- ຊື່ນາມສະກຸນເຈົ້າຂອງລົດ: ທ.ໄຊປັນຍາ ສຸເລນທອນ
- ເບີມືຖືເຈົ້າຂອງລົດ: 02098827249
- ຈຸດພິເສດຂອງລົດ: ບໍ່ແມ່ນລໍ້ແມັກ
"ຖ້າພົບເຫັນເຮົາມີຄ່າສົມມະນາຄຸນໃຫ້"
(ຂໍຂອບໃຈ)


No comments

Powered by Blogger.