Header Ads

Facebook ດຳເນີນໂຄງການ ສົ່ງສັນຍານອິນເຕີເນັດຜ່ານດາວທຽມແກ່ທະວີບອາຟຣີກກາ
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຊີອີໂອ ຂອງເຟດສ໌ບຸກ,​ ມາກ ຊັກເກີເບີກ, ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ.

ຫຼ້າສຸດ, ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2015 ເຟດສ໌ບຸກໄດ້ ຖະແຫຼງການຮ່ວມມືກັບ Eutelsat ເພື່ອຈະດຳເນີນໂຄງການດາວທຽມສົ່ງສັນຍານອິນເຕີເນັດ ຊື່ໂຄງການ The AMOS-6 satellite ທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈະເລີ່ມນຳໃຊ້ໃນປີ 2016. ໂຄງການນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກ, ຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງທະວີບອາຟຣິກກາສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໄດ້.

ນີ້ເປັນໜື່ງໃນໂຄງການຂອງ internet.org ທີ່ທ່າງເຟສບຸກໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະຊ່ວຍຄົນທົ່ວໂລກໄດ້ເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ.

ເນື່ອງຈາກວິທີການຕິດຕັ້ງລະບົບສົ່ງສັນຍານອິນເຕີເນັດແບບດັ່ງເດີມແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກວມພື້ນທີ່ຈຳກັດ. ໂຄງການສົ່ງສັນຍານອິນເຕີເນັດດ້ວຍດາວທຽມ ຈິ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ມາກ ແລະ ທີມງານເຊື່ອວ່າ ການເຊື່ອມໂຍງຈະຊ່ວຍປ່ຽນແປງຊີວິດ ແລະຊຸມຊົນ (Connectivity changes live and communities)

ທີ່ມາ: Mark Zuckerberg
ລາຍງານໂດຍ: ທີມງານປະກາດ


No comments

Powered by Blogger.