Header Ads

ສຳມະນາກ່ຽວກັບ ການໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ ຢູ່ຣົບ 30/10/2105 ທີ່ ມຊ


ສຳມະນາກ່ຽວກັບ ການໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ ຢູ່ຣົບ 30/10/2105 ທີ່ ມຊ
ທ່ານໃດຕ້ອງການໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ປະເທດຢູ່ຣົບ ສາມາດເຂົ້າໄປຟັງຄຳແນະນຳໄດ້
ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2015
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ເວລາ: 09:00 ເປັນຕົ້ນໄປ.


The seminar is now moved to the Morning of 30th October 2015 at the same place starting at 9:00 am!!!
Do you want to study in Europe?
Don't miss Study in Europe Seminar at the National University of Laos!!!!

No comments

Powered by Blogger.