Header Ads

ຕ້ອງການພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ປະສານງານ


ຂ່າວດີ ສຳລັບຄົນຊອກວຽກ ແລະ ຕ້ອງການຮ່ວມງານກັບ Media Full Service Advertising Agency.... ສະໝັກດ່ວນ!
ບໍລິສັດຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແໜ່ງ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ປະສານງານ 1 ຕຳແໜ່ງ. ສະໝັກກ່ອນ ສຳພາດກ່ອນ ເຮັດວຽກກ່ອນ!
ເງິນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 3,000,000 ກີບ ຖ້າເຮັດວຽກຜ່ານ, ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ຈະໄດ້ເງິນສູງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກງານ ຢ່າງເປັນມືອາຊີບ!!!!
ຢ່າຊ້າ! ໂທ: 020 55507751

No comments

Powered by Blogger.