Header Ads

ປະກາດລົດຈັກເສຍ ກຳແພງນະຄອນ ຕພ 9666ປະກາດລົດຈັກເສຍ

ລົດຈັກເວບ ຮອບສີຟ້າ ດັ່ງຮູບ ທະບຽນ ກຳແພງນະຄອນ ຕພ 9666
ເສຍເວລາ 20:00 ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2015, ທີ່ຂ້າງເດີນກິລາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ດົງໂດກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ທ່ານໃດພົບເຫນັເບາະແສຊ່ວຍໂທແຈ້ງເຈົ້າຂອງລົດແດ່ ຈະສົມມະນາຄຸນທ່ານ

ໂທ: 02059329459

ປະກາດໂດຍ: Tom Souliya Inthachak

No comments

Powered by Blogger.