Header Ads

ຜົນສອບເສັງເຂົ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ) ສົກປີ2015-16 (ແຈ້ງທີ່ສຸດ) - ປະລີນຍາຕີ


ຜົນສອບເສັງເຂົ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ) ສົກປີ2015-16 (ແຈ້ງທີ່ສຸດ)

1. ປະລິນຍາຕີການແພດ

2, ປະລິນຍາຕີເພສັຊສາດ


3. ປະລິນຍາຕີທັນຕະແພດສາດ 4. ປະລິນຍາຕີພະຍາບານສາດ5. ປະລິນຍາຕີວິເຄາະການແພດ


6. ປະລິນຍາຕີຜະດຸງຄັນ7. ປະລິນຍາຕີກາຍຍະບໍາບັດ

No comments

Powered by Blogger.